Wikipower-Header-conditions-generales

Reglement van de wedstrijd ‘cadeaupakket van Oali’

Reglement van de wedstrijd ‘cadeaupakket van Oali’

Art. 1: Organisatie van de wedstrijd en omkadering

Wikipower, met maatschappelijke zetel te Natalis 2, 4020 Luik en met KBO-nummer 0840.194.796, organiseert een wedstrijd ‘cadeaupakket van Oali’ (hierna ‘de wedstrijd’). Deze wedstrijd is onderworpen aan de voorwaarden en modaliteiten vermeld in dit wedstrijdreglement. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer de clausules van het wedstrijdreglement alsook de beslissingen van Wikipower in dit verband onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Niet-naleving van het reglement kan ertoe leiden dat de deelname ongeldig wordt verklaard en de eventueel toegekende prijs moet worden teruggegeven. 

De wedstrijd kan niet worden beschouwd als een kansspel in de betekenis van artikel 2, 1° van de Belgische wet van 7 mei 1999 op de kansspelen en de bescherming van de spelers. 

Wedstrijden op de Facebook®-pagina van Wikipower zijn gratis en zonder aankoopverplichting. De wedstrijd wordt ontwikkeld en beheerd door Wikipower, met uitzondering van elk peterschap of elke tussenkomst van het bedrijf Facebook®, dat de wedstrijd enkel host op zijn platform. Dit laatste is dus uitgesloten van klachten rond de wedstrijd.

Art. 2:  Deelnemingsvoorwaarden

2.1. Wie kan deelnemen?

Deelname aan de wedstrijd staat open voor elke persoon die voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

(i) meerderjarige natuurlijke persoon,

(ii) die een Facebook®-account heeft en de wedstrijd raadpleegt via de betrokken wedstrijdpublicatie op het volgende adres.

(III) woonachtig in België

(IV) geen lid van het personeel van Wikipower, noch lid van de familie van een personeelslid.

Wikipower zal in de mate van het mogelijke nagaan of aan deze criteria wordt voldaan. In de veronderstelling dat een van deze criteria niet wordt nageleefd, kan de inschrijving voor de wedstrijd niet worden goedgekeurd.

2.2. Hoeveel keer kan men deelnemen? 

De deelname aan dit wedstrijd wordt beperkt tot één inschrijving voor de loting per gezin, zoals aangeduid in het artikel 3 hieronder.

Art. 3: Deelname

3.1. Te volgen stappen

De wedstrijd staat open voor elke persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 2.1 hierboven.

Om zich in te schrijven voor de trekking en kans te maken op de prijzen vermeld in artikel 4.2 moet elke deelnemer de volgende acties hebben ondernomen:

  • Gaan naar de pagina https://www.facebook.com/wikipower1/;
  • Gaan naar een van de specifieke publicaties;
  • De gedetailleerde instructies in de specifieke publicatie volgen;
  • Het Wedstrijdreglement lezen, begrijpen en aanvaarden;

De inschrijving voor de trekking is pas geldig als deze stappen zijn gevolgd.

Elke deelnemer moet uiteraard correcte persoonsgegevens verstrekken. Wikipower weigert elke aansprakelijkheid indien een deelnemer een valse naam en/of voornaam gebruikt gekoppeld aan een geldig e-mailadres of zich de identiteit van een derde onrechtmatig toe-eigent.

3.2. Deelnemingswijze 

Deelname aan de wedstrijd gebeurt uitsluitend elektronisch op de Facebook®-pagina van Wikipower, waarbij de trekking wordt gehouden met de deelnemers die zich ervoor hebben ingeschreven. Elke deelname aan de wedstrijd op gewoon papier of in een ander formaat wordt uitgesloten.

3.3. Geldigheid van de deelname

Deelname aan de wedstrijd is enkel geldig als de informatie gevraagd door Wikipower volledig en correct is. Inschrijvingen die gebeuren op basis van onjuiste of vervalste informatie of via nagemaakte of vervalste formulieren verliezen van rechtswege hun recht op het verkrijgen van een prijs.

3.4. Engagement van de deelnemers

Elke deelnemer verbindt zich ertoe het Reglement na te leven. Elke niet-naleving van het Reglement door de deelnemer en fraude, misbruik en bedrog kunnen ertoe leiden dat Wikipower beslist om hem van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten.

Artikel 4: Wedstrijdverloop

4.1. Duur van de wedstrijd

Deze wedstrijd loopt van 10/12/2020 tot 20/12/2020 om 23.59u. Wikipower behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, de wedstrijd in zijn huidige staat te verkorten, verlengen, uit te stellen of te onderbreken, en dit op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. In de veronderstelling dat een dergelijke wijziging van de duur van de Wedstrijd zich voordoet, verbindt Wikipower zich ertoe de deelnemers hiervan op de hoogte brengen via zijn Facebook®-pagina.

4.2 Loten

De winnaar wordt bepaald d.m.v. een loting. Deze winnaar zal een cadeaupakket van Oali winnen. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding of compensatie, in welke vorm dan ook, bij een annulatie of verlies. Het geschonken lot kan geen aanleiding geven tot enig ander bezwaar, noch aan een uitbetaling van de tegenwaarde in geld of aan een ruil of vervanging om welke reden dan ook door Wikipower. Indien de omstandigheden het vereisen, behoudt Wikipower zich het recht voor om het lot te vervangen door andere prijzen met een equivalente waarde.

4.3. Bepalen van de winnaars

De winnaar wordt via trekking bepaald op 21/12/2020, uit de database met personen ingeschreven voor de trekking.

4.4. Bekendmaking aan de winnaars / overhandiging van de prijzen

Wikipower informeert de winnaar via zijn Facebook®-pagina op de dag van de trekking. De winnaar wordt dan ook via een privébericht op de hoogte gebracht van de voorwaarden voor het ontvangen van hun prijs. Indien de winnaar niet van zich laat horen binnen een termijn van 30 dagen, verliest hij zijn lot zonder dat Wikipower hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld of een schadevergoeding verschuldigd is. In geval van een niet-elektronisch lot wordt dit binnen de 90 dagen, te rekenen vanaf de aanwijzing van de winnaar, door het betrokken bedrijf op zijn woonplaats geleverd.

Artikel 5: Vrijstelling en beperkte aansprakelijkheid

Wikipower kan niet aansprakelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, wat ook de oorzaken, redenen, aard of gevolgen zijn, ook al werd het voor de mogelijkheid van dergelijke schade gewaarschuwd, en dit als gevolg van:

(i) een storing aan het internetnetwerk of het computermateriaal, met inbegrip van het Platform en de toepassing (hard- en/of software en/of databases en/of gegevens) van een Deelnemer of elke persoon of elk bedrijf gekoppeld aan de organisatie van de Wedstrijd, of meer algemeen enig ander probleem met de netwerken, middelen en (tele)communicatiediensten, de computers (al dan niet online), de servers, de internet- en/of hostingproviders, het computermateriaal of programma’s, databases en gegevens van wie dan ook;

(ii) de echtheid van de gegevens bezorgd door de Deelnemer, waarbij Wikipower niet rechtsgeldig kon oordelen dat de bepalingen van dit reglement en de Gebruiksvoorwaarden ten aanzien van de informatie en middelen in zijn bezit niet werden nageleefd;

(iii) een productiefout, defect of andere storing, de conformiteit van de loten met de normen waaraan ze eventueel onderworpen worden of de gebruiksveiligheid van de geschonken loten (bij een normaal gebruik) als het niet gaat om eigen producten.

Wikipower weigert elke aansprakelijkheid voor schade opgelopen door gebeurtenissen buiten zijn wil om, naar aanleiding van het gebruik van het lot of een dienst verleend door een leverancier.

Art. 6: Persoonlijke gegevens

 De persoonlijke informatie over deelnemers aan de Wedstrijd wordt elektronisch verwerkt. Deze informatie omvat: naam, voornaam en e-mail. De persoonlijke gegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of naar aanleiding van hun deelname is onderworpen aan de wetgeving inzake de vertrouwelijkheid. Er wordt duidelijk bepaald dat deze informatie noodzakelijk is om deel te nemen aan de Wedstrijd. Een weigering om deze gegevens mee te delen, impliceert dat er wordt afgezien van deelname aan de Wedstrijd en van de te winnen prijs. Wikipower is de begunstigde van deze persoonlijke informatie. Deelnemers stemmen ermee in dat indien ze winnen Wikipower hun gegevens (naam en voornaam), een foto van het cadeau én de winnaar 12 maanden lang vanaf het einde van de wedstrijd publiceert in het kader van reclame of promotie rond deze Wedstrijd, zonder dat dit hen recht geeft op een vergoeding of enig ander voordeel als gevolg van de toekenning van de prijs aan de winnaar. Deelname aan de Wedstrijd en de rechtstreekse of onrechtstreeks toestemming gegeven voor de aanvaarding van een prijs impliceren de onvoorwaardelijke aanvaarding voor het verzamelen, registreren en bewaren van de persoonlijke gegevens, nodig enerzijds voor het beheer van de wedstrijd en anderzijds voor ‘direct marketing’-doeleinden. De deelnemer kan zich schriftelijk verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door Wikipower. De deelnemer heeft recht op inzage en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. Deze aanvraag tot inzage en/of verbetering moet per post worden verstuurd en een kopie van de voorkant van de identiteitskaart bevatten. De brief moet gericht zijn aan Wikipower (rue Natalis 2 te 4020 Luik).

Artikel 7: Geschil

Elk geschil of elke klacht rond de Wedstrijd moet per aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen volgend op de bekendmaking van de winnaars verstuurd worden naar Wikipower. Deze brief moet gericht zijn aan Wikipower, rue Natalis 2, 4020 Luik. Na deze termijn wordt elke klacht als ongeldig en niet-bestaand verklaard. Elk geschil dat niet via een minnelijke schikking kan worden opgelost door Wikipower, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. Het Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Een gehele of gedeeltelijke schrapping van een clausule heeft geen invloed op de geldigheid van het Wedstrijdreglement. Wat betreft de deelnemers blijven de overige clausules of bepalingen van kracht, toepasselijk en uitvoerbaar. De Wedstrijd staat onder toezicht van Wikipower.

 

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !