Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

PRIVACY

WIKIPOWER® erkent het belang van het beschermen van persoonlijke informatie en gegevens. Daarom doen we alles wat in ons vermogen ligt om de privacy van alle bezoekers op onze site en gebruikers van onze diensten te beschermen. Hieronder vindt u de bepalingen betreffende de behandeling van uw persoonsgegevens en de manier waarop ze verwerkt worden.

Als u, bij het lezen van deze Privacy Statement, het niet eens bent met de inhoud ervan, gebruik dan de WIKIPOWER® website niet meer en verstuur geen persoonlijke gegevens naar WIKIPOWER®.

1 – De verzameling van persoonsgegevens

Het is mogelijk onze website te bezoeken, zich te informeren over onze diensten of over diensten en producten van onze partners en onze laatste nieuwtjes te lezen zonder ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

WIKIPOWER® kan u wel bepaalde persoonlijke gegevens vragen om te kunnen profiteren van haar diensten. Namelijk in de volgende gevallen kan om uw persoonlijke gegevens gevraagd worden:

i)        uw inschrijving voor een groepsaankoopprogramma ;

ii)       het gebruik van de prijsvergelijker ;

iii)      het aanmaken van een persoonlijk account op de site van WIKIPOWER® ;

iv)      een informatievraag of vraag naar advies over uw energieverbruik of –factuur ;

v)      uw bevestiging om op regelmatige tijdstippen nieuws te ontvangen van WIKIPOWER® of haar partners.

De persoonlijke gegevens die u ons kunt verstrekken, meestal via ons inschrijvingsformulier, kunnen de volgende informatie bevatten:

 • Naam en voornaam ;
 • Adres of verblijfplaats ;
 • Geboortedatum ;
 • Telefoonnummer (vast of mobiel) en fax ;
 • E-mailadres ;
 • BTW/ECB nummer ;
 • url/IP-adres ;
 • energieverbruik ;
 • meternummer ;
 • gezinssamenstelling ;
 • geslacht ;
 • klantnummer bij uw huidige energieleverancier ;
 • alle andere informatie die u vrijwillig verstrekt.

Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan WIKIPOWER® of gebruik te maken van onze website, geeft u uitdrukkelijk toestemming tot de verwerking van bovenstaande gegevens.

2 – Contactgegevens van de beheerder van persoonsgegevens  

Jean-François Dusariez

Rue Natalis, 2
B – 4020 Liège
BE 0840 194 796

mail: dpo@wikipower.be 

3 – Wettelijke bepalingen

De verwerking van uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer) door WIKIPOWER®, de beheerder, is vertrouwelijk en in overeenstemming met de nationale en internationale wettelijke bepalingen, meer bepaald de Belgische wet van 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, namelijk de verwerking van de persoonsgegevens zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 en de wet van 26 februari 2001, alsmede de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

4 – Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om deze informatie te verwerken voor onderstaande doeleinden:

 • Het verzekeren van onze onderhandelingsdiensten met energieleveranciers om u, van deze laatste, een competitief aanbod van producten en diensten te kunnen aanbieden ;
 • Het garanderen van de opvolging en het beheer van uw dossier wanneer u een aanbieding van een groepsaankoop hebt aanvaard op onze site ;
 • Het gebruik van de prijsvergelijker van onze site ;
 • Het verdelen van de gegevens van de prijsvergelijker met Greenpeace, na een partnerschap met Greenpeace ;
 • Het beantwoorden van vragen of verzoeken om advies of informatie die u ons toestuurt ;
 • Het vervullen of anderzijds verrichten van onze verplichtingen ten opzichte van elke overeenkomst dat u met ons hebt afgesloten ;
 • Het tegemoet komen en oplossen van de problemen betreffende elk product of dienst dat u aangeboden werd – of informatiebrieven, in papiervorm of digitaal, over de diensten van WIKIPOWER® of nieuws die u verstuurd werden ;
 • Het organiseren van wedstrijden, loterijen en alle promotionele activiteiten, met uitzondering van online gokspelen onder goedkeuring van de Regulerende Autoriteit voor Online Spelen ;
 • Het ter beschikking stellen van een RSS-feed ;
 • Het uitvoeren van marktonderzoek, het verzamelen van statistische gegevens en (maken) van een trendanalyse voor financiële -, management-, marketing- en rapportagedoeleinden ;
 • Het sturen van informatiebrieven of promoties van producten of diensten van een van de partners van WIKIPOWER®, op papier of per e-mail, die u uitdrukkelijk onderschrijft door in een voorkomend geval het passende vakje te controleren ;
 • Het toestaan van de uitgifte, het verzamelen en het controleren van eventuele facturen.

Daarnaast bevatten alle Direct Marketingmails of nieuwsbrieven die u eventueel gestuurd worden, een link waarop u kunt klikken om u uit te schrijven en geen promotionele informatie meer van ons te ontvangen.

Wikipower behandelt in geen geval persoonsgegevens die betrekking hebben op gezondheid, biometrie of genetica of andere specifieke « categorieën » zoals gedefinieerd in de EU-verordening van de 27 april 2016 met betrekking tot het Privacybeleid.

Bij het verzamelen van persoonsgegevens wordt u telkens geïnformeerd of de gegevens verplicht zijn of optioneel. De gegevens die met een sterretje worden aangeduid zijn verplicht. Anders is de toegang tot en het gebruik van onze diensten onmogelijk.

5 – Het bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden automatisch verwerkt gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doelstellingen te bereiken waarvoor uw gegevens in de eerste plaats verzameld werden en in overeenstemming met de mate van noodzakelijkheid en evenredigheid. De verwerking van gegevens is te vermijden als de verrichtingen kunnen uitgevoerd worden met anonieme gegevens of op andere manieren.

De persoonsgegevens worden niet langer dan drie jaar na het laatste contact bewaard en de persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze bewaartijd vervalt. Niettemin kunnen deze gegevens gearchiveerd worden buiten de voorziene termijn voor onderzoek, resultaten en de vervolging van strafbare feiten met als enige doel het verstrekken van deze gegevens aan de gerechtelijke instanties.

Alle persoonlijke gegevens die werden gebruikt in functie van de prijsvergelijker worden niet bewaard na het beëindigen van uw sessie.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u zich inschrijft op onze website om te genieten van een aanbieding voor een bundel diensten of producten, worden bewaard in de bestanden van WIKIPOWER®, Rue Natalis, 2B – 4020 Liège (België).

WIKIPOWER® waakt erover dat alle verzamelde persoonlijke gegevens altijd adequaat, relevant en niet overdreven zijn, rekening houdend met het doel van de verwerking zoals aangegeven in deze verklaring.

6 – Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Uw verzamelde persoonsgegevens worden door WIKIPOWER® vertrouwelijk behandeld. Anderzijds kan WIKIPOWER® uw gegevens ook doorgeven aan derden, maar enkel in de volgende gevallen:

i) Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers of dienstverleners van services die geselecteerd werden voor een onderhandeling voor een groepsaanbieding door WIKIPOWER® met het oog op uw verzoek naar onze dienstverlening of in het kader van het afsluiten van een contract via de prijsvergelijker. De leveranciers zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan degene voorzien in de aanbieding van een product of dienst, tenzij u hiermee akkoord gaat  ;

ii) Wij werken samen met dienstverleners, bureaus of onderaannemers voor het onderhoud van de interne operaties van onze site en om ons te helpen bij het beheer van de site en de verschillende functies, programma’s en promoties die er op beschikbaar zijn. Derde partijen en hun medewerkers kunnen uw persoonlijke gegevens raadplegen wanneer zij diensten aan ons leveren. Al deze derde partijen zijn verplicht om altijd dezelfde beveiligingsniveaus toe te passen inzake uw persoonsgegevens bij WIKIPOWER® en indien nodig gebonden aan een overeenkomst waarin zij verplicht zijn de vertrouwelijkheid en de beveiliging van uw persoonsgegevens te behouden en ze te verwerken volgens de specifieke instructies van WIKIPOWER® ;

iii) Uw gegevens kunnen, met uw uitdrukkelijke toestemming, worden bekendgemaakt aan externe derde partijen en commerciële partners van WIKIPOWER®, en dit voor promotionele doeleinden (inclusief Direct Marketing) voor de ontwikkeling en commercialisering van producten en diensten van deze derden bedrijven ;

iv) Het is mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken om te reageren op vragen van gemachtigde overheids- en politieautoriteiten of om te voldoen aan elke wet of regelgeving ;

v) Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken om te reageren op klachten, de veiligheid, de eigendom of rechten van WIKIPOWER®, haar medewerkers of het publiek te beschermen en zo beveiligingsdreigingen, fraude of andere kwaadwillige activiteiten te voorkomen.

In het geval dat uw gegevens worden doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie, verbindt WIKIPOWER® er zich toe dat het land van bestemming eenzelfde niveau van beveiliging biedt voor de bescherming van de persoonsgegevens of dat de derde verantwoordelijke zich ertoe verbindt een contract te ondertekenen met de door de Europese Commissie voorgeschreven standaardclausules om te voldoen aan de Richtlijn 95/46/CE.

7 – Toestemming van de betrokken persoon voor de behandeling van zijn persoonsgegevens door Wikipower.

U wordt uitgenodigd om uw wil op een vrije, specifieke, duidelijke en ondubbelzinnige manier duidelijk te maken voor het behandelen van uw gegevens, zoals die wordt weergegeven in de voorwaarden van het Privacybeleid, door middel van een vinkje bij uw inschrijving op de website of door om het even welke andere gelijkaardige manier.

8 – Uw rechten betreffende uw persoonlijke gegevens. 

U bent gerechtigd om te allen tijde en zonder kosten te genieten van de volgende rechten betreffende uw persoonsgegevens die kunnen uitgeoefend worden bij de beheerder waarvan de coördinaten hierboven worden vermeld.

 • Recht op toegang

Op elk moment kunt u toegang aanvragen tot uw persoonlijke gegevens. 

 • Recht op informatie

U kunt vragen stellen aan de beheerder over de registratie en de verwerking van uw gegevens.

Voor meer algemene informatie kunt u altijd contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,

Hoogstraat, 139 in 1000 Brussel

(Tél. + 32 2 213 85 40 – Fax. + 32 2 213 85 65)

commission@privacycommission.be.

 • Recht op rechtzetting

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te vervolledigen of te verbeteren. Dergelijke aanpassingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd en de beheerder zal dan aan elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens werden meegedeeld, verwittigen en een rechtzetting van de persoonlijke gegevens meedelen.

 • Recht om uw persoonsgegevens te wissen

U kunt genieten van « het recht om te worden vergeten », de mogelijkheid om uw persoonsgegevens definitief te wissen voor zover dit de verplichtingen van Wikipower niet hindert om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, krachtens de EU- of Belgische wetgeving of enige andere uitzondering voorzien in de Verordening 2016/679.

De beheerder is verplicht uw persoonlijke gegevens te wissen in de volgende gevallen:

 • De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld ;
 • U hebt beslist uw toestemming in te trekken waarop de verwerking is gebaseerd en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking ;
 • Uw persoonlijke gegevens zijn illegaal verwerkt ;
 • De persoonlijke gegevens moeten verwijderd worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de EU-of Belgische wetgeving ;

De beheerder moet elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis stellen van een eventuele verwijdering van de persoonsgegevens, tenzij deze communicatie onmogelijk is of onevenredige inspanningen vereist. Indien de laatste dit verlangt, verstrekt de beheerder informatie over zijn ontvangers aan de betrokkene.

 • Recht om uw toestemming in te trekken voor de verwerking van persoonsgegevens door Wikipower.

In dit geval moet de beheerder stoppen met het verwerken van persoonsgegevens, tenzij hij kan aantonen dat er legitieme of dwingende redenen zijn voor de verwerking die:

 • Hieraan voorrang geven boven uw belangen, rechten en vrijheden ;
 • Zijn gerelateerd aan de raadpleging, worden uitgeoefend ter verdediging van de wettelijke rechten.
 • Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U hebt het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken indien:

 • U de juistheid van uw persoonsgegevens betwist ;
 • De verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het verwijderen van de persoonsgegevens maar in de plaats een beperking wenst ;
 • De beheerder geen persoonlijke gegvens meer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden, maar wel nog om uw wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen ;
 • U tegen de verwerking van gegevens bent. In dat geval moet de verwerking beperkt worden in afwachting van een antwoord op de vraag of de wettelijke redenen, nagestreefd door de beheerder, uw rechten overheersen.

Wanneer de verwerking beperkt geworden is, mogen de persoonlijke gegevens niet, met uitzondering van het behoud, verwerkt worden:

 • Enkel met uw toestemming ;
 • Of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten ;
 • Of voor de bescherming van een andere natuurlijke- of rechtspersoon ;
 • Of ook omwille van belangrijke redenen van openbaar belang van de Unie of een Lidstaat.

De beheerder moet elke ontvanger, aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, anders informeren over een beperking op de verwerking van de gegevens.

 • Recht om contact op te nemen of een klacht in te dienen.

Als u van mening bent dat Wikipower uw rechten niet respecteert bij de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u op elk moment een klacht indienen bij de Privacycommissie (privacycommission.be)

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. 

De betrokkene heeft het recht de persoonlijke gegevens te ontvangen die hij heeft verstrekt aan de beheerder om te verwerken en dit in een formaat dat gestructureerd, veelgebruikt en leesbaar door een machine is, en heeft het recht zijn gegevens aan een andere beheerder door te sturen als:

 • De verwerking is gebaseerd op de toestemming of een contract ;
 • De verwerking is gebeurd met behulp van geautomatiseerde processen.

Als het technisch haalbaar is, heeft de betrokkene het recht om persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene beheerder naar de andere over te dragen.

Om gebruik te maken van uw rechten, moet u een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een bewijs van uw identiteit, een kopie van uw identiteitskaart, te sturen naar de hierboven vermelde beheerder.

In geval van een aanvraag wordt een kopie van uw persoonsgegevens naar u toegestuurd, uiterlijk 30 dagen na de ontvangst van uw verzoek. U kunt zich verzetten, zonder kosten, tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing-doeleinden. Hiervoor kunt u zich schriftelijk richten tot de beheerder waarvan u de details hierboven vindt.

9 – Beveiliging en Privacy

WIKIPOWER® neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de bescherming van uw persoonlijke gegevens door een correcte beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen en een ongeautoriseerde of illegale verwerking te voorkomen. Daarnaast hebben wij doeltreffende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of schade.

WIKIPOWER® voert hiertoe strikte en uitgebreide veiligheidscontroles uit om onbevoegde toegang of misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Houd er telkens rekening mee dat het essentieel is voor de veiligheid van uw gegevens dat uw apparaat is uitgerust met tools zoals antivirussoftware die voortdurend bijgewerkt wordt en dat de internetprovider een beveiligde overdracht van gegevens garandeert door firewalls, antispam filters en gelijkaardige monitoring.

Tenslotte kan de site links bevatten naar sites van derden of publiciteit van andere adverteerders om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, maar waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

10 – Cookies

WIKIPOWER® gebruikt op zijn site een reeks cookies. Wij nodigen u uit om ons Cookiesbeleid er HIER op na te lezen.

11 – Verzameling van niet-persoonlijke informatie

Wij kunnen automatisch niet-persoonlijke gegevens verzamelen over u, zoals het type webbrowser dat u gebruikt of de website die de link bevat die u naar onze website heeft geleid. Wij kunnen ook statistieken verzamelen in de vorm van informatie die u op de site heeft ingevuld (bijvoorbeeld uw leeftijd of de stad waar u woont).

U kunt niet geïdentificeerd worden aan de hand van deze informatie en deze informatie wordt alleen gebruikt om ons te helpen een efficiënte service op onze website aan te bieden. Van tijd tot tijd kunnen wij dergelijke niet-persoonlijke gegevens verstrekken aan derden of verzamelen in de vorm van statistieken om te gebruiken in verband met deze website.

12 – Wet van toepassing

Met uitzondering van andersluidende bepalingen, is de Belgische wet van toepassing op deze Privacyvoorwaarden. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Luik (België) bevoegd.

13 – Wijzigingen

WIKIPOWER® behoudt zich het recht om deze Privacyvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, maar steeds in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften. In geval van wijzigingen in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij deze wijzigingen op deze pagina plaatsen. Gelieve regelmatige ons Privacybeleid te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van alle wijzigingen en de manier waarop uw informatie gebruikt kan worden.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !