hernieuwbare energie

6 hernieuwbare energiebronnen die ideaal zijn voor een energiezuinige woning

6 hernieuwbare energiebronnen die ideaal zijn voor een energiezuinige woning

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Thuis hernieuwbare energie gebruiken? Dat kan! Maar wat kiest u dan? Ontdek nu hoe iedere technologie werkt en maak uw keuze.

Als u zich net als zoveel andere consumenten afvraagt hoe u uw energiefactuur kunt verlagen, dan hebt u nu misschien de oplossing gevonden: met hernieuwbare energie! Deze energiebronnen zijn ideaal om uw woning te verwarmen of elektriciteit op te wekken. Ze zijn vooral dankzij de evolutie van de verschillende technologieën nu al jaren een groot succes. Klaar om ook van hun voordelen te genieten?

Table des matières

Wat is hernieuwbare energie?

Energie is zogenaamd hernieuwbaar als ze afkomstig is van bronnen die de natuur sneller (opnieuw) vormt dan de mens ze kan opmaken. Deze energiebronnen zijn dus onuitputtelijk. Hernieuwbare energie komt uit zon, wind, aarde (die warmte afgeeft) of biomassa (plantaardige of dierlijke organische materie).

Hernieuwbare energie voorkomt dat bepaalde natuurlijke rijkdommen verdwijnen. Maar het gebruik van hernieuwbare energie is ook goed voor onze planeet. Ze stoot immers heel weinig CO2 uit, wat hernieuwbare energie de bijnaam ‘groene energie’ opleverde.

Ze is dan ook compleet tegengesteld aan fossiele energiebronnen (aardolie, aardgas, steenkool). Die vervuilen de lucht immers tijdens hun verbranding en hun voorraden slinken ook sterk.

En plus d’éviter l’extinction d’une quelconque ressource, exploiter les énergies renouvelables est bénéfique pour l’environnement. En effet, cela entraîne très peu d’émissions de CO2, d’où le surnom des énergies renouvelables en “énergies propres”.

Ce caractère vert s’oppose typiquement aux particularités des énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon), réputées pour la pollution atmosphérique générée lors de leur combustion et pour l’épuisement de leurs stocks.

Hernieuwbare energie om groene stroom op te wekken

les panneaux photovoltaiques en wallonie sont toujours rentables

1. Fotovoltaïsche zonne-energie

Genieten van zonne-energie om elektriciteit op te wekken is heel eenvoudig: installeer gewoon fotovoltaïsche panelen op uw dak! Ze bestaan uit siliciumcellen, een accumulator en een omzetter. Die kunnen in min of meerdere mate elektriciteit opwekken, afhankelijk van hun blootstelling aan de zon en hun vermogen. Het is dus heel belangrijk dat u ze zorgvuldig uitkiest en dat ze correct worden geïnstalleerd. Doe hiervoor een beroep op een erkende professional met bij voorkeur een RESCert-label. Voorbeelden zijn de ondernemingen EnersolReno-solutions en Solar-tech Engineering. Dankzij dit systeem voor de certificering van vaardigheden, dat geldt in zowel Vlaanderen als Brussel en Wallonië, bent u zeker van de betrouwbaarheid en kwaliteit van de installateurs.

Eenmaal de fotovoltaïsche installatie op het stroomnet van uw DNB (distributienetbeheerder) is aangesloten, kunnen er zich drie scenario’s voordoen:

  • U verbruikt rechtstreeks alle elektriciteit die de panelen opwekken, waardoor u geen kilowattuur (kWh) van het net moet afnemen.
  • In het geval van overproductie of als u deze elektriciteit niet meteen kunt gebruiken, gaat ze naar het net. Ze opslaan is immers niet gemakkelijk.
  • Uw productie volstaat niet om in uw elektriciteitsnoden te voorzien en u neemt energie af van het net.

Wat brengen fotovoltaïsche panelen op?

Fotovoltaïsche zonnepanelen laten plaatsen is een grote investering. Reken tussen 1400 en 1800 euro per kilowattpiek (kWp). Dit bedrag lag vroeger echter veel hoger. Zonnepanelen zijn sinds het eind van de jaren 2000 steeds goedkoper en krachtiger geworden. Ze zijn uiteraard niet allemaal even goed. Vergelijken is dus de boodschap! Maar als u een goede deal wilt doen, zult u zich ook moeten verdiepen in de merken en firma’s, want ze zetten niet allemaal dezelfde prestaties in hun offerte.

Er zijn nog manieren om de prijs van fotovoltaïsche panelen te drukken. Zo kunt u deelnemen aan een groepsaankoop van fotovoltaïsche panelen en u informeren over de premies die uw Gewest aanbiedt.

In Vlaanderen genieten eigenaars van fotovoltaïsche panelen niet langer van specifieke premies. Bovendien moeten ze een prosumententarief betalen om te delen in de netwerkkosten. Dat tarief is evenredig aan het vermogen van de installatie.

In Brussel bestaat het compensatiesysteem (teller die terugdraait wanneer u uw stroomproductie op het net zet) niet meer voor het deel van de transportkosten, maar de eigenaars van zonnepanelen krijgen wel nog altijd groenestroomcertificaten. Hiermee is hun investering in 5 tot 7 jaar terugbetaald. 

In Wallonië zullen eigenaars van fotovoltaïsche panelen ook niet meer genieten van het compensatiesysteem voor de netkosten. In de plaats daarvan werd het prosumententarief ingevoerd. Het zal ingaan op 1 mei 2020.

Maar ook zonder premie of compensatiesysteem blijft de aankoop van zonnepanelen voordelig. Het bewijs: het rendement zou in gunstige omstandigheden meer dan 4% moeten bedragen, terwijl de consument zijn investering in 7 tot 15 jaar kan terugverdienen. Wetende dat een zonnepaneel zo’n 25 jaar meegaat, zult u dus jarenlang van gratis elektriciteit genieten.

énergie éolienne

2. Windenergie

Het aandeel windenergie in de productie van elektriciteit neemt in België gestaag toe. Die tendens, die ook op Europese schaal wordt opgemerkt, toont aan hoezeer de verschillende lidstaten het gebruik van hernieuwbare energie willen promoten. Toch stuit de sector op verschillende struikelblokken. Vooral in Wallonië verzetten veel omwonenden zich tegen windmolenprojecten omdat ze bang zijn voor overlast. Anderen steunen dit soort initiatieven dan weer met de vorming van coöperatieven, zoals COCITER en Enercoop, om de burgers groene stroom te kunnen leveren.

Ter herinnering: bij windenergie wordt er gebruikgemaakt van de kinetische energie van wind. Concreet drijft die al waaiend de rotor van de windmolen aan, wat dan op zijn beurt de elektrische generator in gang zet om elektriciteit op te wekken. Net als met fotovoltaïsche zonne-energie wordt de opgewekte elektriciteit ofwel gebruikt door de eigenaar van de installatie, ofwel geïnjecteerd in het net van de DNB als de windmolen daarop is aangesloten. Een eigen windmolen is dus ook, in theorie, een mooi alternatief om de energiefactuur te verlagen.

Is een windmolen voor huishoudelijk gebruik interessant?

Niet iedereen kan een windmolen op zijn dak of in zijn tuin laten plaatsen. De locatie moet immers aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet er continu genoeg wind zijn om te verzekeren dat de installatie optimaal werkt. De rentabiliteit van een windmolen voor particulieren is in ons land echter een uitdaging omwille van de gemiddelde windsnelheid: 6 tot 7 m/s (25 km/u) aan de kust en 2 tot 4 m/s (14 km/u) in Hoog-België, volgens het KMI. Om u een idee te geven: normaal hebben we 6 m/s (21 km/u) nodig.

Trouwens, om in België thuis een windmolen te mogen plaatsen, hebt u doorgaans een stedenbouwkundige vergunning van de gemeente nodig. Laat u dus eerst en vooral adviseren door professionals. Zij zullen de locatie in kaart brengen en bestuderen, uw noden bepalen en uw toekomstige elektriciteitsproductie berekenen. En het budget? Reken tussen 10.000 en 40.000 euro. De prijs van een windmolen varieert immers naargelang zijn vermogen. Na minstens 15 jaar is de investering terugbetaald. De voordelen van een windmolen thuis? Afhankelijk van uw Gewest kunt u financiële steun krijgen, en daarnaast ook groenestroomcertificaten afgeleverd door de drie regulatoren (VREGCWaPE, Brugel).

energie hydroélectrique

3. Waterkracht

De kracht van water benutten in al haar vormen: dat is het principe van waterkracht. In tegenstelling tot de zon, die energie opwekt in de vorm van lichtstralen, wekt water niet rechtstreeks energie op. Het is de beweging van het water die dit doet. De stroom van waterlopen en rivieren en de kracht van watervallen worden gebruikt voor de aandrijving van de turbines van de waterkrachtcentrales. Dit zijn moderne versies van onze oude watermolens.

In België baat ENGIE, energieleverancier sinds jaar en dag, nu drie types van centrales uit die elektriciteit opwekken met de hulp van waterkracht. Het gaat om:

  • De spaarbekkencentrale van Coo (centrale met heel grote waterreservoirs);
  • Kleine riviercentrales (gelegen aan een ingedijkte waterloop en werkend zonder stuwdam);
  • Stuwdamcentrales.

Ook als particulier kunt u waterkracht gebruiken om uw eigen elektriciteit op te wekken. U moet dan wel een molen hebben of er moet een beek langs of door uw tuin stromen.

Is een kleine waterkrachtcentrale interessant?

Om van waterkracht te kunnen genieten, moeten er veel voorwaarden zijn vervuld. Op administratief vlak moet u om te beginnen over waterrecht beschikken, de stedenbouwkundige eisen naleven en de andere gebruikers van de waterloop respecteren. Op technisch vlak moet het terrein vervolgens geschikt zijn voor de ontwikkeling van de gewenste activiteit.

De vereiste inrichtingen zijn bijvoorbeeld een omleidingsdam om de stroom op te vangen en een riviervak of toevoerkanaal. Die laatste is een must om te verzekeren dat de valhoogte groot genoeg is. Trouwens, niet de hele stroom van de waterloop kan worden gebruikt, omwille van technische, maatschappelijke en ecologische vereisten (bescherming van het waterleven). En als het niet toereikend is, dan kan de waterkracht dus onmogelijk worden gebruikt.

Afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid energie kunt u alle opgewekte elektriciteit of enkel het overschot verkopen en/of er kopen van het net. Ook voor een waterkrachtinstallatie kunt u groenestroomcertificaten verkrijgen bij de VREG, Brugel of CWaPE. De Gewesten besloten immers de investering in meerdere duurzame technologieën te stimuleren. Naast dit ondersteuningsmechanisme bestaan er in bepaalde gevallen nog andere steunmaatregelen. Hun vorm hangt af van uw statuut (particulier, onderneming, overheid), de leeftijd van het gebouw en het type van inrichting van het waterkrachtterrein. Vraag meer informatie bij het departement Energie van uw Gewest, want deze steunmaatregelen drukken mogelijk de aankoopprijs van de waterkrachtinstallatie, die toch enkele duizenden euro’s bedraagt. De prijs nauwkeurig bepalen is moeilijk, want hij hangt af van talloze criteria, zoals de nodige inrichtingswerken, het type van mini-centrale en het geïnstalleerde vermogen.

Doe voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie van zo’n project tot slot een beroep op professionals.

Hernieuwbare energie om uw woning te verwarmen

energie solaire thermique

4. Thermische zonne-energie

Terwijl fotovoltaïsche zonnepanelen elektriciteit opwekken, genereren zonnecollectors warmte. Hiervoor maken ze gewoon gebruik van de zonnestralen, die de warmteoverdrachtsvloeistof die ze bevatten zullen verwarmen. Die vloeistof moet dan enkel nog naar de opslagtank gaan om haar warmte door te geven aan het water voor uw douche, kranen of zelfs centrale verwarming. Toch blijft een verwarmingsketel doorgaans onmisbaar om uw woning warm te houden wanneer de zon het laat afweten. Daarom wordt deze technologie in België hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van sanitair warm water.

Welke besparing levert een zonneboiler op?

Investeren in een zonneboiler is ideaal om uw energiefactuur te verlagen, maar het is pas echt voordelig als uw dak genoeg zon krijgt. Om rendabel te zijn, moeten de thermische zonnepanelen naar het zuidoosten tot zuidwesten zijn gericht en een helling van 25 tot 60 °C hebben ten opzichte van de horizontale as.

Er bestaan verschillende soorten thermische zonnecollectors. Aarzel dus niet om raad te vragen aan een erkende professional, zodat u de beste collectors voor uw situatie koopt. Met een grote zonneboiler voorziet u in meer dan de helft van uw jaarlijks warmwaterverbruik.

De prijs van een thermische zonne-installatie varieert onder meer naargelang de oppervlakte van de zonnecollectors, het volume van de warmwatertank en uw noden (warm water + verwarming of een van beide). Uiteraard heeft ook de keuze van de installateur en het materiaal (merk, kwaliteit) een invloed op het totaalbedrag van de factuur. Onze tip is dus: vergelijk de prijzen en aangeboden diensten! Wat stelt de installateur bijvoorbeeld voor om te doen bij problemen?

Ter informatie: algemeen geldt dat een huishouden van vier personen 4000 tot 10.000 euro incl. btw neertelt. Vindt u dat bedrag te hoog? Druk uw kosten door te profiteren van premies voor de installatie van thermische zonnepanelen! Onder bepaalde voorwaarden kent het Waalse Gewest 1500 euro toe, terwijl Leefmilieu Brussel 2500, 3000 of 3500 euro geeft, afhankelijk van het aantal m² aan collectors en het aantal wooneenheden waarvoor de installatie wordt geplaatst. Ga ook eens bij uw gemeente horen of zij financiële steun biedt.

biomasse

5. Biomassa

Biomassa is alle organische materie van dierlijke oorsprong – zoals kadavers van dieren en mest – of plantaardige oorsprong (voedingsafval, hout, bladeren).

Omdat deze resten koolstof bevatten, vormen ze een grote energiereserve die op verschillende manieren kan worden benut. Uit biomassa kunnen zo warmte, elektriciteit en biobrandstoffen voor het transport worden opgewekt. Brandhout is de meest gebruikte energiebron. Zo worden er blokken, korrels (pellets) of snippers gemaakt.

Is investeren in een biomassaketel een goed idee?

De bekendste verwarmingssystemen op hout zijn ongetwijfeld de openhaard, de pellet- of houtkachel en de inbouwhaard. Maar u kunt ook biomassa gebruiken om uw hele huis te verwarmen dankzij een biomassaketel voor particulieren. Uw verwarmingsfactuur kan daarmee tot 60% worden verlaagd.

Deze houtketels zijn voordeliger maar ook milieuvriendelijker dan ketels die op fossiele energie werken. Ze zijn dus rendabel op lange termijn. Gezien hun hoge opbrengst en de huidige energiekosten zoals opgetekend door APERe kunnen we de forse investering die ze vragen, namelijk 7500 tot 10.000 euro exclusief installatiekosten, bijna vergeten. Plaatsing inbegrepen bedraagt de prijs van een individuele biomassaketel tussen 10.000 en 15.000 euro. Wie in het zuiden van België woont, heeft geluk, want de installatie van een biomassaketel wordt gesubsidieerd door het Waalse Gewest. Informeer naar het bedrag van de premie en de voorwaarden om ervan te genieten.

Wist u dit al? Voor de keuze van een houtketel die aan uw situatie is aangepast, zult u zich moeten verdiepen in het type van brandstof. Een houtketel geeft dus een ander rendement dan een pelletketel, maar er is ook een verschil in energieverbruik en installatie. Weet ook dat u voor een pelletkachel ook een opslagsilo nodig hebt.

géothermie

6. Geothermie

Geothermische energie is de energie die voortkomt uit de aardwarmte. Het is de bedoeling die op te vangen om verwarming en zelfs elektriciteit te produceren wanneer de temperatuur van het geothermisch reservoir hoog genoeg is.

Voor particulieren is ondiepe geothermie interessant. Deze technologie haalt externe warmte uit de grondwaterlagen, de lucht of de bodem met behulp van een warmtepomp. Het is een ideaal systeem om tot 75% te besparen op uw energiefactuur, aangezien u er sanitair warm water mee kunt produceren en er uw woning mee kunt verwarmen of afkoelen. In dat laatste geval hebt u een airconditioning-warmtepomp nodig. Dat is een reversibele warmtepomp, waarbij de warmte uit de binnenlucht wordt gehaald om die naar buiten af te voeren.

Welke warmtepomp moet u kiezen?

Er bestaan verschillende types van warmtepompen. Ze kunnen worden ingedeeld op basis van de gebruikte koude bron:

  • Aerothermische warmtepomp (haalt energie uit de lucht);
  • Hydrothermische warmtepomp (haalt energie uit het grondwater of het oppervlaktewater);
  • Geothermische warmtepomp (haalt energie uit de grond).

In België kan de aankoop van een aerothermische warmtepomp een goed idee zijn, omwille van ons gematigd klimaat. Dit type van warmtepomp is bovendien betaalbaar én efficiënt. Het hydrothermische model brengt, om optimaal te kunnen werken, dan weer uitdagingen mee wat het water betreft. Nog een nadeel: u hebt verschillende vergunningen nodig om toegang te krijgen tot het grond- of oppervlaktewater.

Het voordeel van de geothermische warmtepomp is dat ze de min of meer constante warmte van de grond gebruikt, ongeacht het moment van het jaar. Voor de installatie moet er echter worden geboord, en in het geval van een horizontale collector moeten er ook graafwerken worden uitgevoerd.

De prijs van de installatie van een warmtepomp hangt onder meer af van de kenmerken van uw woning, de gebruikte energiebron en het vereiste vermogen. Het is dan ook moeilijk om u een precieze prijs te geven. Reken voor een complete installatie wel tussen 5000 en 20.000 euro incl. btw. Omdat u best wel een groot bedrag zult moeten neertellen, geniet u het best van de premies die uw Gewest geeft. Woont u in de hoofdstad? Raadpleeg dan de premies die Leefmilieu Brussel toekent.

Wilt u meer weten over de werking van iedere technologie? Ga dan ook eens naar gespecialiseerde beurzen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Ontvang als eerste

de beste tips en weetjes om uw energiebudget te optimaliseren!

Meer artikels over hetzelfde thema

achat groupé solidaire

Wikipower lanceert de solidaire groepsaankopen

De actie #wikisolidarity van Wikipower werd afgesloten met een schenking van 23.092 euro aan het Rode Kruis die in 4 weken tijd werd verzameld. Gemotiveerd door dit succes lanceert Wikipower nu een projectoproep voor Belgische ngo’s, in de hoop in de toekomst nog andere solidaire groepsaankopen op touw te kunnen zetten.

panneaux photovoltaiques

Fotovoltaïsche panelen: types, technologieën en ontwikkeling

De meeste panelen die we rondom ons zien en die op uw dak zullen worden geplaatst, bestaan uit cellen van monokristallijn of polykristallijn silicium. Maar er bestaan ook andere types van cellen, gemaakt van andere halfgeleidende materialen die toepasbaar zijn op soepele ondergronden.

Inscription à la newsletter !

Inscrivez-vous à notre newsletter et vous ne manquerez plus aucun bon plan : offres d'achats groupés en avant-première ; tarifs préférentiels ; trucs & astuces pour réduire la consommation d'énergie ; accompagnement personnalisé.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !