budget energie en 2020

Top 10 van maatregelen met een impact op het energiebudget van gezinnen in 2020

Top 10 van maatregelen met een impact op het energiebudget van gezinnen in 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Wat heeft de energiesector voor ons in petto in 2020 en wat zal de impact zijn op de gas- en elektriciteitsfactuur van Belgische gezinnen? Ontdek de top 10 van energiemaatregelen en -gebeurtenissen waarover gepraat zal worden!

Prijsstijgingen enerzijds, forse dalingen anderzijds en daartussen eindeloze politieke ommezwaaien. 2019 was een bewogen jaar voor het energiebudget van huishoudens. Staan er ons in 2020 evenveel verrassingen te wachten? Door de nieuwe tarieven die van kracht gaan op 1 januari en de doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, mogen we ervan uitgaan dat ook 2020 een turbulent jaar wordt. Wat mogen we verwachten? Wat zal de impact zijn op onze portemonnee? Je leest het in dit artikel over de top 10 met maatregelen die je energiebudget kunnen beïnvloeden gedurende dit nieuwe jaar.

Veranderingen in voege vanaf 1 januari 2020

1. Minder strenge voorwaarden om steun te genieten bij het betalen van de verwarming

Het plafond om steun te genieten bij het betalen van de verwarming werd onlangs verhoogd. Tot 31 december 2019 mocht je een jaarlijks netto-inkomen van maximaal 3270 euro hebben om in aanmerking te komen voor het mazoutfonds. Die limiet werd nu opgetrokken naar 3330 euro netto.

Het mazoutfonds biedt hulp aan mensen in energiearmoede bij de betaling van de verwarmingsfacturen. Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.

2. Federale bijdragen elektriciteit en aardgas in 2020: een daling voor een stijging

In december publiceerde de CREG het bedrag van de federale bijdragen voor elektriciteit en aardgas. Die van gas kende een lichte stijging in 2020, van 0,6043 EUR per MWh naar 0,7416 EUR. Dat betekent een extra last van ongeveer 2 tot 3 EUR per gezin.

De federale bijdrage voor elektriciteit daalt dan weer. Die zakt van 3,3461 EUR per verbruikte MWh naar 3,1428 EUR.

Ter info, deze bijdragen zijn “een toeslag die geheven wordt op de in België verbruikte hoeveelheid elektriciteit en aardgas ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt” (bron: CREG). Met andere woorden, ze dekken de werkingskosten van de CREG, ondersteunen de kernuitstap en de inspanningen om broeikasgassen tegen te gaan en financieren sociale maatregelen ten gunste van minderbedeelden.

eoliennes offshore

3. Verhoging van de federale toeslag voor de productie van groene elektriciteit

Om de energietransitie (en meer bepaald de productie van groene elektriciteit door offshore windmolens), te financieren, kent de federale staat groenestroomcertificaten toe. De transportnetbeheerders (TNB) moeten deze groene certificaten kopen voor een vaste prijs die hoger ligt dan hun werkelijke marktwaarde. Om dat verschil te compenseren, rekent de federale staat de consument elk jaar een toeslag aan ten gunste van de TNB’s, Elia in ons geval.

In 2019 bedroeg de federale toeslag 7,285 EUR per MWh. In 2020 stijgt die naar 9,0141 EUR. De woordvoerder van het kabinet van de federale minister van Energie Marie Christine Marghem wil echter geruststellen. Hij beklemtoont dat ondanks een absolute stijging van de toeslag de bijdrage van de consument in de ontwikkeling van hernieuwbare energie in werkelijkheid is gedaald.

4. Fotovoltaïsch in Brussel: einde van het compensatiesysteem

Het scenario waar veel eigenaars van fotovoltaïsche panelen beducht voor waren. Sinds 1 januari 2020 kunnen die laatsten niet langer genieten van het compensatiesysteem. Dit systeem werkte volgens het principe van de terugdraaiende teller: de energie die ze in het net injecteerden (overproductie aan elektriciteit) werd rechtstreeks afgetrokken van hun factuur zodra ze er afnamen (onderproductie). Hierdoor betaalden ze niet de volledige kosten die hen moesten worden aangerekend voor het gebruik van het distributienet.

Dankzij dubbele stroommeters, die meten wat je afneemt van het net en wat je aan het net afgeeft, kunnen de kosten voor het onderhoud van het net op een billijkere manier worden aangerekend.

Zonnepanelen zijn nog altijd rendabel!

Je overweegt fotovoltaïsche panelen? We staan je hier heel graag in bij!

reseau de distribution

5. Prijsschommelingen voor de gas- en elektriciteitsdistributie in Brussel

Er staan de Brusselaars verschillende prijsschommelingen te wachten. Na de federale aanpassingen komen immers de gewestelijke aanpassingenSibelga, de distributienetbeheerder (DNB) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, publiceerde zijn tariefroosters voor 2020 tot 2024. De aangepaste tariefmethodologie houdt voortaan rekening met het vermogen dat ter beschikking wordt gesteld van de gebruiker (vaste component).

In 2020 dalen de distributietarieven nog wel (-5,8% of 33,70 EUR) maar de komende jaren zullen ze alleen maar stijgen. In totaal mag u een stijging van 2,7% (14,50 EUR) verwachten tussen 2019 en 2024. Ter info, de distributiekosten voor aardgas en elektriciteit in Brussel zijn goed voor respectievelijk 30,89% en 29,62% van de totale factuur van een gezin.

Brugel, de Brusselse regulator, verklaart evenwel dat deze stijging onder de gecumuleerde indexatie van die periode (8,9%) blijft.

>> Lees ook: Het elektriciteitstarief in België | Het tarief voor aardgas in België

Lente 2020: een plotse gezondheidscrisis

6. De Gewesten spannen zich in om burgers te helpen hun energiefacturen te betalen

Wie had kunnen denken dat de coronacrisis de wereld zo’n rake klappen zou toedienen in 2020? De Belgische regering moest plots dringende maatregelen treffen, zoals de lockdown in maart 2020.

Het gevolg was helaas dat meer dan één miljoen Belgen tijdelijk werkloos werd! De Gewesten namen dus ook maatregelen om de huishoudens te beschermen

  • In Vlaanderen besloot de Vlaamse regering de energiefactuur van één maand te betalen voor personen die plots werkloos waren. De precieze som is een gemiddelde en bedraagt 202,68 euro.
  • In Wallonië kunnen eigenaars van een budgetmeter 100 euro krijgen voor hun elektriciteitsfactuur en 75 euro voor hun gasfactuur (bedragen die worden afgetrokken van hun regularisatiefacturen).
  • In Brussel werd er geen financiële steunmaatregel ingevoerd die direct met de betaling van de energiefactuur heeft te maken. Wel heeft Brugel (Brusselse regulator) aangekondigd dat het statuut van beschermde klant werd uitgebreid naar nieuwe categorieën van huishoudens. Dankzij die beslissing kunnen mensen die door de coronacrisis in financiële problemen kwamen de druk op hun energiefacturen wat verlichten.

Najaar 2020 en acties voor het klimaat

cop

7. COP26 in Glasgow: nieuwe hoop?

Nee nee, we hebben het hier niet over de nieuwe Star Wars-film. Toch kan het er voor de klimaatuitdagingen van de COP26 wel eens even benard uitzien als voor de beroemde franchise.

Na de mislukte COP25 in 2019 zijn alle blikken nu gericht op de 26ste Conferentie van de Verenigde Naties in november in Glasgow. Die heeft de zware taak om de deelnemende naties akkoord te laten gaan met een ambitieus actieplan om de klimaatopwarming een halt toe te roepen. Bovendien zullen de staten in hun gesprekken rekening moeten houden met de onvoorziene gevolgen van de wereldwijde coronacrisis, wat de debatten nog complexer dreigt te maken.

Zullen er na afloop van COP26 nieuwe, sterke politieke maatregelen worden genomen? En zullen die een invloed hebben op de manier waarop huishoudens hun energie zullen gebruiken?

Wat we in 2020 moeten volgen om ons beter voor te bereiden op de komende jaren

énergie verte

8. Nationaal Energie- en Klimaatplan en Europese Green Deal

Los van de onderhandelingen tijdens COP26 heeft elk land al een aantal nationale initiatieven genomen. Met de Green Deal aangenomen tijdens COP25 maakt Europa een goede indruk. Dankzij dit ‘groene pact’ moet het oude continent erin slagen koolstofvrij te zijn tegen 2050. En dat kan alleen als de lidstaten bereid zijn maatregelen te nemen.

België van zijn kant overhandigde in december 2019 zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) om zijn engagement tegenover het Akkoord van Parijs na te leven. Wallonië en Brussel stelden als doelstelling voorop om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 respectievelijk te verminderen met 50% en 40%. Met een beperking van slechts 32,6% is Vlaanderen de slechte leerling van de klas. In 2020 worden er waarschijnlijk concrete acties op touw gezet om deze doelstellingen te behalen.

centrale nucleaire

9. Kerndebat

In België is de kernuitstap voorzien voor 2025. Maar de experts blijven perplex. Hebben we over 5 jaar echt de middelen om onze kerncentrales te sluiten zonder dat de vooropgestelde klimaatdoelstellingen in het gedrang komen? Als de centrales openblijven, kunnen we onszelf beschermen tegen een ramp als die van Fukushima of Tsjernobyl? En wat met het risico op een black-out en de elektriciteitsprijzen als de stroom op een andere manier geproduceerd moet worden?

Met de naderende einddatum en de weinige alternatieven in België op dit moment bestaat er geen twijfel over dat het kerndebat in alle hevigheid zal losbarsten in 2020. Het kan trouwens niet los gezien worden van de getroffen maatregelen om de koolstofneutraliteit te bereiken. Wordt vervolgd …

10. Welke ontwikkeling voor biogas?

biogas

Onder de alternatieven voor aardgas laat groen gas (of biogas) steeds vaker van zich horen. België overweegt steeds meer om een kader te voorzien dat gunstig is voor de productie van biomethaan, groene waterstof en andere hernieuwbare synthetische gassen. De ontwikkeling van deze aardgasalternatieven kan wel eens een cruciale factor worden om de doelstellingen voor koolstofneutraliteit te behalen die ons land vooropstelde.

Het Belgische potentieel is bovendien ver van verwaarloosbaar. Volgens ValBiom kan de Belgische bron 50% van de Belgische gezinnen van gas voorzien. Toch moeten we rekening houden met hogere kosten dan voor aardgas, wat zich zal laten voelen op de eindfactuur van de gezinnen.

Wat er ook van zij, het is goed mogelijk dat er in 2020 maatregelen worden geformuleerd om de productie van biogas in België te bevorderen. Niet onbelangrijk voor de energietransitiedoelstellingen van ons land.

Hebben we de belangrijkste aandachtspunten voor uw energiebudget in 2020 besproken? Wilt u graag ook andere belangrijke maatregelen op het lijstje zien? Laat een opmerking achter!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Ontvang als eerste

de beste tips en weetjes om uw energiebudget te optimaliseren!

Meer artikels over hetzelfde thema

Inscription à la newsletter !

Inscrivez-vous à notre newsletter et vous ne manquerez plus aucun bon plan : offres d'achats groupés en avant-première ; tarifs préférentiels ; trucs & astuces pour réduire la consommation d'énergie ; accompagnement personnalisé.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !