Wikipower-Header-conditions-generales

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Table of Contents

1. Algemene opmerkingen

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderhevig aan de algemene gebruiksvoorwaarden zoals hieronder beschreven. U kunt deze gebruiksvoorwaarden afprinten via het icoontje ‘Afdrukken’ op uw browser of door ‘Afdrukken’ te kiezen in het bestandsmenu. U kunt ze ook op uw harddisk opslaan door op het betreffend icoontje te klikken. Deze gebruiksvoorwaarden omvatten de juridische bepalingen inzake het bezoek en het gebruik van de diensten zoals voorgesteld op de website www.wikipower.com of op elke andere partnerwebsite van Wikipower, hieronder genoemd « de site ».

Wij vragen u vriendelijk de huidige algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens onze site te bezoeken of deze op welke manier dan ook te gebruiken. Door de betreffende site en zijn webpagina’s te bezoeken en de daarop bekendgemaakte diensten te bekijken, erkent u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze zonder enige beperking te respecteren.

De diensten die door WIKIPOWER® worden bekendgemaakt richten zich zowel tot professionele klanten (Business to Business) als tot particulieren (Business to Consumers), hierna te noemen “de gebruiker” of “u”. De diensten die zich specifiek richten tot professionele klanten zijn toegankelijk via een aparte, voor hen bestemde pagina.

Wanneer de professionele klant, op welke manier dan ook, een dienst van WIKIPOWER® aanvraagt, erkent en aanvaardt deze de huidige gebruiksvoorwaarden, zonder enige beperking of reserve voorafgaand aan zijn bestelling, en verzaakt deze aan de toepassing van zijn eigen eerder of later geldende algemene gebruiksvoorwaarden. WIKIPOWER® staat geen enkele afwijking van deze algemene gebruiksvoorwaarden toe, tenzij mits uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming.

Indien u niet akkoord kunt gaan met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, vragen wij u de site niet te bezoeken, noch te gebruiken.

2. Informatie

2.1. Uitgever van de site

Le site https://wikipower.be/ is uitgegeven door:

 • Wikipower B.V.B.A.
 • Kruispuntbank van Ondernemingen nummer: BE 0840.194.796.
 • Siège social : Rue Natalis 2 – 4020 Luik (België)
 • Email : info@wikipower.be
 • Téléphone : +32 (0)4/242.47.68

2.2. Hosting van de site

De site WIKIPOWER® wordt gehost door de firma OVH Tel.: +32(0)820/698.765


3. Bescherming van persoonlijke gegevens en cookies

Wij hebben de grootste aandacht voor de bescherming van de gegevens van persoonlijke aard die u ons toevertrouwt. Voor ons reglement inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, klik HIER. Om ons beleid inzake cookies na te lezen, klik HIER.


4. Kenmerken van de voorgestelde Diensten.

4.1. Diensten aan Particulieren

WIKIPOWER® biedt op zijn site drie soorten diensten aan voor particulieren:

a) Groepsaankoop van energie of van brandstoffen zoals elektriciteit, gas, stookolie, pellets, brandhout, etc.;

b) Groepsaankoop van duurzame technologieën en bijhorende diensten zoals de aankoop van zonnepanelen, thermische of fotovoltaïsche panelen en hun installatie, isolatiewerken aan een woonst, aankoop van ledlampen, etc.;

c) Gebruik van het programma WIKIPOWER® Prijzenvergelijker om prijzen van energieleveranciers met elkaar te kunnen vergelijken.

4.2. Diensten aan professionele klanten

WIKIPOWER® biedt op zijn site drie soorten diensten aan voor professionele klanten:

a) Onderhandeling op maat voor uw energiefactuur bij Belgische energieleveranciers ;

b) Groepsaankoop van brandstoffen of energie zoals elektriciteit, gas, stookolie, pellets, brandhout, etc. ;

c) Gebruik van het programma WIKIPOWER® Prijzenvergelijker om prijzen van energieleveranciers met elkaar te kunnen vergelijken.

5. De verbintenissen van WIKIPOWER®

WIKIPOWER® verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om door onderhandeling een contractaanbieding voor energie, brandstoffen of technologieën te bekomen voor gebruikers die ingeschreven zijn in een groepsaankoop, en hen te informeren over de aanbiedingen van de energieleverancier(s) of verstrekkers van de door WIKIPOWER® geselecteerde diensten. WIKIPOWER® streeft ernaar om zijn gebruikers het meest competitieve aanbod wat betreft prijs, kwaliteit en dienstverlening te kunnen garanderen. WIKIPOWER® brengt gebruikers vervolgens in contact met de geselecteerde leverancier of verstrekker met het oog op het sluiten van een contract tussen beide partijen. Overigens verbindt WIKIPOWER® zich ertoe alles in het werk te zetten om te onderhandelen met het oog op het aanbieden van de meest competitieve contractaanbiedingen voor energie, brandstoffen en duurzame technologieën en deze beschikbaar te stellen aan de gebruikers, zonder voorafgaande inschrijving.

WIKIPOWER® treedt enkel op als tussenpersoon tussen de gebruikers die deelnemen aan de actie en de leveranciers/verstrekkers van energie, brandstoffen en duurzame technologieën. WIKIPOWER® is derhalve zelf geen energieleverancier, noch een agent of vertegenwoordiger die werkt voor rekening van de energieleveranciers of dienstverleners. WIKIPOWER® treedt in elk contract dat via de site is afgesloten op als derde partij tussen de deelnemende gebruikers en de leveranciers of dienstverleners.

WIKIPOWER® verbindt zich ertoe zijn diensten naar beste weten en kunnen uit te oefenen met alle vereiste inzet en zal steeds streven naar een zo bevredigend mogelijk resultaat voor de gebruiker. Deze verbintenissen van WIKIPOWER® kunnen op geen enkel moment worden beschouwd als een garantie, noch als een verplicht resultaat.

De overzichten, adviezen of raadgevingen die door WIKIPOWER® schriftelijk of mondeling aan elke klant worden bekendgemaakt, weerspiegelen het best mogelijke oordeel van WIKIPOWER® op basis van al zijn beschikbare kennis en gegevens op het moment waarop WIKIPOWER® een antwoord formuleert.

6. Gebruik van de Diensten

6.1. Procedure voor deelname aan een groepsaankoop van gas en elektriciteit

6.1.1. Inschrijvingstermijn

Indien u gebruik wenst te maken van een groepsaankoop voor uw aankoop van gas of elektriciteit, kunt u zich in principe vooraf inschrijven op onze website en het online deelnameformulier invullen. U selecteert vervolgens een groepsaankoopprogramma in functie van uw woonplaats en de energie die u wenst aan te kopen. Bij elk groepsaankoopprogramma wordt de geografische streek en de eventuele inschrijvingsdatum vermeld.

Bepaalde reeds onderhandelde aanbiedingen worden eveneens op onze website vermeld en zijn voor elke gebruiker beschikbaar, ook zonder voorafgaande inschrijving. Om van deze aanbiedingen te kunnen genieten, volstaat het de formele aanvaarding in te dienen en de geldigheidstermijnen te respecteren.

Voor de groepsaankoop van gas en elektriciteit bevindt zich het inschrijvingsformulier op de link van de betreffende aanbieding op onze site.

Op het moment van uw inschrijving wordt u gevraagd een aantal persoonlijke gegevens mee te delen die behandeld zullen worden volgens ons privacybeleid dat u HIER kunt nalezen. De deelname aan een groepsaankoopprogramma kan afhankelijk zijn van de geografische ligging van de woonst waarvoor u energie wenst aan te kopen.

Na het invullen van het inschrijvingsformulier, zal u worden gevraagd deze algemene gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid en het gebruik van cookies te aanvaarden, zodat wij uw persoonlijke gegevens aan de gekozen leverancier kunnen bezorgen met het oog op het sluiten van een eventueel contract. Daarna moet u het formulier valideren door op de knop ‘Valideren’ te klikken. Na bevestiging van uw inschrijving ontvangt en bewaart WIKIPOWER® uw formulier. De validering van uw formulier houdt geen enkele aankoopverplichting in.

De deelname aan een groepsaankoopprogramma is gratis.

Indien er een uiterste inschrijvingsdatum wordt vermeld, moeten de inschrijvingen gebeuren voor die einddatum om middernacht. Elke inschrijving die wij na middernacht ontvangen zal bijgevolg niet in aanmerking worden genomen.

6.1.2. Onderhandelingstermijn

Indien er na de inschrijvingstermijn een voldoende aantal inschrijvingen zijn geregistreerd, zal WIKIPOWER® de termijn voor onderhandeling en mededinging doen aanvatten met het oog op een competitieve aanbieding wat betreft prijs, kwaliteit en dienstverlening. Enkel WIKIPOWER® bepaalt de selectiecriteria waaraan de leveranciers moeten voldoen en maakt de selectie zonder een eventuele weigering te hoeven rechtvaardigen.

6.1.3. Bekendmaking van de aanbiedingen

Aan het eind van de onderhandelingstermijn, die maximaal 30 dagen duurt vanaf het afsluiten van de inschrijvingstermijn, publiceert WIKIPOWER® de aanbieding voor energie op zijn site, waarna u een e-mail ontvangt met daarin:

 • de selectiecriteria voor de aanbieding;
 • de volledige identiteit van de geselecteerde leverancier(s);
 • de essentiële kenmerken van de aanbieding;
 • de totaalprijs, inclusief alle taksen en kosten, met vermelding of de leveringskosten en eventuele andere kosten inbegrepen zijn;
 • de deelnamemodaliteiten van de aanbieding;
 • een schatting van de energiebesparingen die eventueel gerealiseerd kunnen worden.

De bekendmaking van de aanbieding op onze site of via e-mail brengt geen enkele aankoopverplichting van uw kant met zich mee.

6.1.4. Intekentermijn

Eenmaal de aanbieding van een of meer geselecteerde leverancier(s) gepubliceerd is of per e-mail is verstuurd, kunt u er zelf voor kiezen om erop in te tekenen. Indien u akkoord gaat met een voorgestelde aanbieding, klikt u op de knop « aanbieding aanvaarden ». U komt dan op een intekenformulier waarin u zal worden gevraagd om de algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.

Alvorens in te tekenen is het belangrijk dat u zorgvuldig nagaat of het aanbod helemaal voldoet aan uw wensen en past bij uw situatie. Verzeker u ervan dat u de algemene verkoopsvoorwaarden van uw nieuwe leverancier goed heeft gelezen en begrepen.

Het is belangrijk dat de gegevens die u opgeeft in het intekenformulier exact en volledig zijn, omdat uw aanvraag anders misschien niet in aanmerking wordt genomen.

De geldigheidsduur van een aanbieding is meestal beperkt geldig in tijd. De uiterste intekendatum wordt voor elke aanbieding vermeld en bedraagt gemiddeld tussen de 30 en 60 kalenderdagen.

In principe kunnen enkel particulieren die zich hebben ingeschreven voor het groepsaankoopprogramma in aanmerking komen om in te tekenen. Toch zijn er ook bepaalde aanbiedingen die opengesteld worden voor iedereen, ingeschreven of niet, op voorwaarde dat de klant intekent binnen de vermelde termijn.

Er zijn voor de gebruiker geen kosten verbonden aan zijn deelname aan een aanbieding.

6.1.5. Procedure voor het veranderen van leverancier

Uw nieuwe energieleverancier zal zelf instaan voor de overstap. Indien u informatie wenst over de voortgang en praktische modaliteiten van de verandering van leverancier, kunt u dus het best uw nieuwe leverancier contacteren. WIKIPOWER® blijft wel steeds tot uw beschikking staan om uw vragen te beantwoorden en uw relatie met uw nieuwe leverancier te behartigen.

6.1.6. Herroepingsrecht (B2C)

Nadat u uitdrukkelijk de aanbieding van een energieleverancier hebt aanvaard, heeft u gedurende een korte periode het recht om van gedachten veranderen en zich terug te trekken uit het contract, zonder enige bijkomende kost en zonder dat u uw keuze dient te motiveren. U hoeft enkel uw wens om zich terug te trekken bekend te maken aan uw nieuwe leverancier. De herroepingstermijn duurt minimaal 14 dagen nadat u de aanbieding van de leverancier heeft aanvaard. U kunt ook genieten van dit herroepingsrecht indien de dienstverlening al is gestart voor het einde van de herroepingstermijn. In dit laatste geval zult u echter wel moeten instaan voor de redelijke kosten voor de diensten die de leverancier reeds heeft verleend. Het bedrag zal in principe overeenkomen met wat aan u is geleverd tot het ogenblik dat u uw leverancier heeft ingelicht over uw herroeping van het contract, en dit met betrekking tot de in het contract voorziene diensten of op basis van de marktwaarde van de reeds geleverde diensten.

Wij raden u echter aan om de algemene voorwaarden van uw nieuwe leverancier na te lezen wat betreft de exacte modaliteiten van uw herroepingsrecht.

Wij herinneren u er ook aan dat elk energiecontract dat u afgesloten zou hebben binnen het gebruikskader van deze site, enkel uzelf en uw energieleverancier aangaat. WIKIPOWER® maakt geen deel uit van uw contract en draagt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid buiten de dwingende, wettelijke en reglementaire voorschriften indien u schade of verlies oploopt ten gevolge van de ondertekening van uw nieuwe energiecontract.

Voor verdere vragen over de aanbiedingen en over de intekenmodaliteiten, of over de overstap naar een nieuwe leverancier, kunt u ons via e-mail contacteren op: info@wikipower.be

6.1.7. Specifieke bepalingen voor professionele klanten (B2B)

Sommige diensten of bepaalde groepsaankoopprogramma’s voor gas of elektriciteit zijn enkel bedoeld voor professionele klanten en worden dan ook voorgesteld op de pagina voor professionele klanten van onze website. Deze klanten kunnen echter ook profiteren van de aanbiedingen voor particulieren.

In het kader van de aanbiedingen die enkel voor professionele klanten beschikbaar zijn, kan het dat inschrijving of intekening afhangt van een minimaal energieverbruik van de professionele klant. De specifieke voorwaarden van elke aanbieding worden op de desbetreffende pagina gepubliceerd.

De professionele klant moet een geldig btw/KBO-nummer vermelden opdat zijn intekening in overweging wordt genomen.

6.2. Procedure voor deelname aan een groepsaankoop van brandstoffen – MAZOUT – PELLETS – BRANDHOUT – LEDLAMPEN

6.2.1. Algemene beschouwingen

Indien een aanbieding voor brandstoffen zoals stookolie, pellets, brandhout, ledlampen, etc. u interesseert, is inschrijving niet nodig. U kunt zich echter wel aanmelden bij WIKIPOWER® door het formulier op onze webpagina in te vullen, waarmee u te kennen geeft op de hoogte te willen blijven van nieuwe aanbiedingen van die producten of diensten. Hoe talrijker de inschrijvingen, hoe sneller deze beweging groeit en hoe groter onze slagkracht bij het onderhandelen.p>

WIKIPOWER® onderhandelt met verschillende Belgische leveranciers voor de meest competitieve aanbieding wat betreft prijs, kwaliteit en dienstverlening. Enkel WIKIPOWER® bepaalt de selectiecriteria waaraan de leveranciers moeten voldoen en maakt de selectie zonder een eventuele weigering te hoeven rechtvaardigen.

6.2.2. Bekendmaking van de aanbiedingen en procedure voor aanvaarding

De bekendmaking van de aanbieding op onze site of via e-mail brengt geen enkele aankoopverplichting van uw kant met zich mee:

 • de selectiecriteria voor de aanbieding;
 • de volledige identiteit van de geselecteerde leverancier(s);
 • de essentiële kenmerken van de aanbieding;
 • De totaalprijs, inclusief alle taksen en kosten (of de berekeningsmethode, indien een totaalprijs moeilijk vooraf kan worden berekend door de aard van het goed of de dienst) met vermelding of de leveringskosten en eventuele andere kosten inbegrepen zijn;
 • een schatting van de energiebesparingen die eventueel gerealiseerd kunnen worden.

De bekendmaking van de aanbieding op onze site of via e-mail brengt geen enkele aankoopverplichting van uw kant met zich mee.

Indien u akkoord gaat met een gepubliceerde aanbieding, klikt u op de knop « Aanbieding aanvaarden », waarna u op het bestelformulier de volgende gegevens invult:

 • al uw persoonsgegevens ;
 • het adres van levering;
 • de gewenste productsoort;
 • de kenmerken van het product;
 • de gewenste hoeveelheden.

U dient vervolgens de algemene verkoopsvoorwaarden van uw leverancier te aanvaarden. Klik daarna op de knop: « Bestelling met verplichte betaling ».

Alvorens te bestellen is het belangrijk dat u zorgvuldig nagaat of de aanbieding helemaal voldoet aan uw wensen en past bij uw situatie. Verzeker u ervan dat u de algemene verkoopsvoorwaarden van uw nieuwe leverancier goed heeft gelezen en begrepen.

Het is belangrijk dat de gegevens die u opgeeft in het intekenformulier exact en volledig zijn, omdat uw aanvraag anders misschien niet in aanmerking zal worden genomen.

Uw bestelling zal nog dezelfde dag door WIKIPOWER® verzonden worden naar de leverancier.

Voor elke aanbieding worden de modaliteiten voor betaling, levering en uitvoering apart bepaald, alsook de periode of de datum wanneer de leverancier zich eraan houdt de goederen te zullen leveren of de praktische modaliteiten in verband met de leveringsdatum. Indien dit nodig is, zal de leverancier ook modaliteiten voorzien voor de behandeling van klachten.

De geldigheidperiode van de aanbiedingen is beperkt in tijd en de uiterste intekendatum wordt bij elke aanbieding vermeld. De geldigheidstermijn voor aanbiedingen van hout en pellets bedraagt gemiddeld 10 kalenderdagen, voor stookolie 3 kalenderdagen en voor ledlampen 60 kalenderdagen.

Uw leverancier is gebonden aan de bestelling die u via onze site heeft geplaatst zodra u een ontvangstbewijs van uw leverancier ontvangt waarmee hij de behandeling van uw bestelling aanvaardt. Deze bevestiging verbindt u ertoe de producten in bezit te nemen in de hoeveelheden, op de termijn en de plaats die u aan de leverancier heeft opgegeven. Deze bevestiging houdt de volgende gegevens in:

 • De referenties van de leverancier;
 • De details van de bestelling, waarbij ook de totaalprijs van de bestelling;
 • Een overzicht van de leveringsmodaliteiten;
 • De modaliteiten voor de uitoefening van het herroepingsrecht;
 • De algemene verkoopsvoorwaarden.

De leverancier zal u vervolgens via de telefoon contacteren om een datum voor de levering vast de leggen (binnen de 15 werkdagen).

6.2.3. Eventuele weigering de bestelling af te handelen

De leverancier behoudt zich het recht voor om bijkomende voorwaarden te stellen voor de bevestiging van uw bestelling, uw bestelling uit te stellen of zelfs te weigeren in de volgende, beperkt opgesomde gevallen :

 • Onvolledige of ongeldige bestelbonnen;
 • Het gebruik van manifest onjuiste gegevens;
 • Onbetaalde voorafgaande leveringen;
 • Bestellingen voor een abnormaal grote hoeveelheid goederen;
 • Levering in een geografische zone waar de risico’s onredelijk groot zijn omdat transport of distributie onbetrouwbaar blijkt of in geval van overmacht (oorlog, opstanden, stakingen);
 • Indien het onmogelijk is voor de leverancier om een afspraak met u te maken.

6.2.4. Toegestane betalingswijzen

De betaling van elke brandstof via onze website gebeurt in cash en in euro aan de leverancier op het moment van de levering. Indien de leverancier een bancontactterminal heeft, kunt u hetzij in cash, hetzij met Bancontact betalen. De leverancier licht de gebruiker in over de door hem aanvaarde betalingswijze.

6.2.5. Herroepingsrecht (B2C)

Wat betreft een bestelling van STOOKOLIE, heeft u geen herroepingsrecht in navolging van artikel VI 73 6° uit de code voor het economisch recht, dat een uitzondering voorziet voor de levering van goederen die na levering en omwille van hun aard onomkeerbaar worden vermengd met andere goederen.

Voor de aankoop van pellets, brandhout en ledlampen heeft u, binnen een termijn van 14 dagen na de aanvaarding van een aanbieding, het recht om zich terug te trekken uit het contract zonder uw keuze te hoeven motiveren. De herroepingstermijn eindigt 14 dagen na de dag dat u zelf of een door u aangestelde derde (maar niet de transporteur) het goed fysiek in bezit heeft genomen.

Om het herroepingsrecht van uw contract uit te oefenen dient u uw leverancier, van wie de gegevens op de bestelbon vermeld zijn, in te lichten over uw besluit tot herroeping van het contract. U doet dit aan de hand van een volkomen heldere, ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per brief via de post, per fax of per e-mail). U kunt ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat op onze website te vinden is via https://nl.wikipower.be/formulaire-de-retractation(herroepingsformulier) of door middel van een andere ondubbelzinnige verklaring. Indien u beroep doet op deze optie, sturen wij u zonder vertraging een ontvangstbewijs van de herroeping op een duurzame drager (zoals, bijv. per e-mail).

Teneinde de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het om het bericht dat u uw herroepingsrecht wil uitoefenen voor de uiterste datum van de herroepingstermijn te versturen.

Ingeval van herroeping van uw deel van een contract, zal de leverancier al de door u uitgevoerde betalingen zonder al te grote vertraging terugstorten, alsook de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten indien u heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de door de leverancier voorgestelde, goedkope standaardlevering) en dit hoe dan ook ten laatste veertien dagen na de dag dat de leverancier uw besluit tot herroeping van het contract heeft vernomen.

De leverancier zal dezelfde betalingswijze voor de terugbetaling gebruiken als bij de initiële transactie, behalve indien u uitdrukkelijk overeenkomt over een andere betalingswijze; deze terugbetaling zal hoe dan ook geen bijkomende kosten voor u teweegbrengen.

Uw leverancier zal het goed terug ophalen, maar u zal wel moeten instaan voor de directe terugzendkosten. Deze kosten kunnen variëren in functie van de aard van het goed en het aantal bestelde goederen, en worden geraamd op een maximaal bedrag van ongeveer €250.

6.3. Procedure voor deelname aan een groepsaankoop van duurzame technologieën – fotovoltaïsche panelen, thermische zonnepanelen, isolatiewerken, thermodynamische boilers, kachels en verwarmingsketels op hout/pellets.

6.3.1. Algemene beschouwingen

Indien een aanbieding voor duurzame technologieën zoals de installatie van fotovoltaïsche panelen, thermische zonnepanelen, isolatiewerken, etc. u interesseert, is een inschrijving niet nodig. U kunt zich echter wel aanmelden bij WIKIPOWER® door het formulier op onze webpagina in te vullen, waarmee u te kennen geeft op de hoogte te willen blijven van nieuwe aanbiedingen van die producten of diensten.

WIKIPOWER® onderhandelt met verschillende Belgische leveranciers van duurzame technologieën voor de meest competitieve aanbieding wat betreft prijs, kwaliteit en dienstverlening. Enkel WIKIPOWER® bepaalt de selectiecriteria waaraan de leveranciers moeten voldoen en maakt de selectie zonder een eventuele weigering te hoeven rechtvaardigen.

6. 3.2. Bekendmaking van de aanbiedingen en procedure voor bestekaanvraag

Na de selectie van leveranciers publiceert WIKIPOWER® de aanbieding van duurzame technologieën op de website, waarna u een e-mail ontvangt met daarin:

 • De selectiecriteria van de aanbieding ;
 • De volledige identiteit van de geselecteerde dienstverleners of distributeurs ;
 • De essentiële kenmerken van hun aanbiedingen ;
 • De richtprijs voor de gevraagde diensten of producten ;
 • Les modalités de demande d’un devis personnalisé
 • Een schatting van de energiebesparingen die eventueel realiseerbaar zijn

De publicatie van de aanbiedingen op onze site of via e-mail brengt geen enkele aankoopverplichting van uw kant met zich mee.

Het intekenen op groepsaankopen van duurzame technologieën zoals fotovoltaïsche panelen, thermische zonnepanelen, isolatiewerken of alle andere technologieën die binnen deze categorie vallen, vereist de opstelling van een prijsbestek op maat voorafgaand aan de aanvaarding van de aanbieding.

Hiertoe is het nodig een op de site voorgestelde dienstverlener te selecteren en op de knop « prijsbestek aanvragen » te klikken. U komt dan op een onlineformulier waar u een aantal persoonlijke en technische gegevens worden gevraagd. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in navolging van ons privacybeleid dat u HIER kunt nalezen.

Het formulier wordt hierna rechtstreeks aan de door u geselecteerde dienstverlener of distributeur overgemaakt, zodat die binnen de tien werkdagen na uw aanvraag contact met u kan opnemen om een afspraak te maken (behalve tijdens het jaarlijks of uitzonderlijk verlof van de door u gekozen dienstverlener). U ontvangt vervolgens een prijsopgave op maat met een geldigheidstermijn van twee tot drie maanden.

Het prijsbestek is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting van uw kant in.

Indien u het voorgestelde prijsbestek aanvaardt, zal er een contract tussen u en de door u gekozen dienstverlener of distributeur worden opgesteld conform de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.4. Diensten op maat WIKIPOWER® Business solution

WIKIPOWER® biedt aan professionele klanten een dienst op maat door met zijn energieleveranciers te (her)onderhandelen over een energiecontract in naam en voor rekening van de klant. Onder « professionele klanten », hierna te noemen « de klant », verstaat men elke fysieke of morele persoon die een professioneel contract heeft ondertekend met een energieleverancier en die voldoet aan onderstaande voorwaar :

 • Een jaarlijks verbruik van meer dan 50 MWh aan elektriciteit en/of 100 MWh aan gas;
 • >Onderworpen zijn aan het voorleggen van een maandelijks of automatisch overzicht;

Door beroep te doen op deze dienst, verbindt u zich ertoe:

 • Ons de gegevens over uw jaarlijks verbruik en elk ander document in verband met uw energieverbruik dat nuttig kan zijn in het kader van onze opdracht te bezorgen;
 • Indien van toepassing elk document, mandaat of machtiging te ondertekenen waardoor wij elke stap of aanvraag in uw naam en voor uw rekening kunnen doen in het kader van onze opdracht;
 • Ons, in de mate van het mogelijke, uw regularisatiefactuur voor elke verbruikskost te bezorgen;
 • De aanbiedingen op de overeengekomen datum tussen beide partijen in ontvangst te nemen;
 • Binnen de 48 uur te reageren op aanbiedingen die u ontvangt via e-mail en/of telefoon;
 • Indien u een aanbieding weigert, de reden van uw weigering bekend te maken.

WIKIPOWER® behoudt zich het recht om u een vergoeding te vragen voor de stappen die het onderneemt om alle informatie over uw energieverbruik te verzamelen, indien u ons het mandaat heeft gegeven deze stappen te ondernemen voor uw rekening.

Bij wijze van vergoeding voor de kernopdracht, met name de (her)onderhandeling over uw energiecontract, ontvangt WIKIPOWER® een commissie op de besparingen op uw energiefactuur die dankzij onze tussenkomst zijn gerealiseerd. Het bedrag van deze commissie zal rechtstreeks betaald worden door de geselecteerde leverancier. Deze commissie zal worden opgenomen In de aangeboden energiecontracten.

Onze opdracht eindigt bij de bekendmaking van de onderhandelde contracten en de vraag van WIKIPOWER® om hiervoor in te tekenen.

6.5 Prijzenvergelijker

De WIKIPOWER® Prijzenvergelijker is een dienst die via onze internetsite www.comparateur-energie.be, www.energie-vergelijker.be, www.energyprice.be, www.prixenergie.be en onze software wordt aangeboden. De prijzenvergelijker heeft als doel de gebruikers in staat te stellen de prijzen van de grote Belgische energieleveranciers te vergelijken om makkelijker een keuze te kunnen maken bij hun energieaankoop.

Het gebruik van de WIKIPOWER® Prijzenvergelijker is gratis.
De gebruikers erkennen dat het gebruik van de dienst WIKIPOWER® Prijzenvergelijker onderhevig is aan de voorschriften van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en erkennen te beschikken over de bekwaamheid en de nodige middelen om gebruik te maken van de dienst WIKIPOWER® Prijzenvergelijker.

Met het oog op het gebruik van deze dienst, wordt u gevraagd een hoeveelheid informatie op te geven wat betreft uw energieverbruik, uw leverancier, de omvang van uw huishouden, etc. Vervolgens volstaat het te klikken op de knop « resultaten » opdat het programma de gevraagde resultaten genereert.

De informatie over uw gebruik die u heeft ingevoerd kan worden bewaard voor algemene statistische doeleinden van de Prijzenvergelijker. Uw gegevens zullen eveneens worden bewaard zodat wij u onze nieuwsbrieven kunnen bezorgen. Uw gegevens worden behandeld conform ons privacybeleid. Voor meer informatie hierover, klik HIER voor onze rubriek ‘Privacybeleid’.

U kunt het resultaat van de prijzenvergelijker afdrukken of opslaan op een duurzame drager.

De prijzen die opgegeven worden door de prijzenvergelijker zijn alles inbegrepen, dus de som van de verschillende elementen van de prijs.

7. Annulering en opschorting van de diensten

WIKIPOWER® behoudt zich de mogelijkheid voor om een of meer gepubliceerde groepsaankopen te onderbreken of op te schorten, en dit op elk ogenblik, zonder voorafgaande verwittiging of rechtvaardiging. In dat geval kan WIKIPOWER® hiervoor op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld en de gebruikers zullen geen enkele aanspraak op schadevergoeding kunnen maken.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Deze internetsite en al zijn onderdelen – met name, doch zonder enige beperking; de lay-out van de publicaties, de foto’s, de teksten, video’s, beelden van personen, merken, logo’s, geluidsbanden, tekeningen en modellen, de bladindeling, de software, etc. (samen aan te duiden met de term « de inhoud ») – worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met name het auteursrecht, het recht inzake merken, het recht inzake tekeningen en modellen, het recht van de producenten van databanken alsook elke andere wetgeving betreffende deze aspecten van de inhoud. U erkent dat het geheel van de inhoud het eigendom is en onder de licentie valt van WIKIPOWER®.

Uitgezonderd na uitdrukkelijke vermelding in de huidige gebruiksvoorwaarden mag er geen enkel deel van de site of de inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, gepubliceerd, openbaar gemaakt, gecodeerd, vertaald, verzonden of verdeeld op welke manier dan ook, hetzij op een andere computer of server, een website of drager van publiciteit of verspreiding, of voor welke commerciële onderneming dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van WIKIPOWER®.

In kader van het gebruik van deze site en het gebruik van de software van de WIKIPOWER® Prijzenvergelijker, staat WIKIPOWER® u een beperkte licentie toe. Deze licentie is niet exclusief, niet overdraagbaar, en niet sublicentieerbaar en staat u toe om op de site te gaan, deze te raadplegen en gebruik te maken van onze diensten, de aanbiedingen of de analyseresultaten van de prijzenvergelijker af te drukken of ze op te slaan op een duurzame dragen in de mate dat u (1) de voorschriften van de auteursrechten niet weglaat bij het kopiëren van deze documenten, (2) de site en de bekomen gegevens enkel aanwendt voor eigen gebruik en niet-commerciële doeleinden, deze informatie niet kopieert of publiceert op een netwerkcomputer en ze niet verdeelt via welk medium dan ook, (3) geen wijzigingen aanbrengt in deze informatie.

Het handelsmerk « WIKIPOWER® » is een geregistreerd merk. Alle andere merken of producten vernoemd op de site zijn en blijven eigendom van hun respectievelijke eigenaars.p>

De gebruikers kunnen deze merken niet gebruiken tenzij na voorafgaande, schriftelijke toestemming van WIKIPOWER® of van de derde die eigenaar is van het merk. Deze toestemming kan toegezegd of geweigerd worden naar goeddunken van WIKIPOWER® of de eigenaar.

9. Gegevens gepubliceerd op de site

WIKIPOWER® besteedt de grootste zorg aan de kwaliteit van de site, zowel op het vlak van inhoud als van gebruiksvriendelijkheid. Alle denkbare middelen worden in het werk gesteld om correcte en recente gegevens te publiceren.

Desalniettemin is het mogelijk dat onze site typografische fouten of onjuistheden bevat of dat sommige informatie niet geheel volledig of recent is. Bijgevolg behoudt WIKIPOWER® zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging alle fouten, onjuistheden of vergetelheden te verbeteren en de inhoud te veranderen of te updaten..


10. Plichten van de gebruiker

Door gebruik te maken van deze site, stemt u ermee in :

 • Noch de veiligheid te verstoren noch erin tussen te komen, noch deel te nemen aan welke vorm van misbruik dan ook, van de site of van het geheel van zijn diensten, middelen, accounts, servers of netwerken die verbonden zijn aan of toegankelijk zijn via de site of de websites die eraan verbonden of gekoppeld zijn;
 • Geen valse identiteit te creëren of zich daarvan te bedienen op deze site;
 • Niet te proberen zich ongeoorloofde toegang tot de site te verlenen;
 • De site niet te gebruiken voor illegale doeleinden of doeleinden die schadelijk zijn voor de reputatie van WIKIPOWER® (of van derden);
 • Op geen enkele manier de inhoud van de site of een deel daarvan te reproduceren op welke drager dan ook, zonder de toestemming van WIKIPOWER®.

Bovendien stemt u ermee in dat u alleen verantwoordelijk bent voor de handelingen en communicatie die ondernomen en overgedragen worden door middel van de site. U staat bijgevolg in voor de waarachtigheid en juistheid van de informatie die u op de site plaatst.

U gaat akkoord met het vergoeden, verdedigen en vrijstellen van WIKIPOWER®, de leden van zijn raad van bestuur, zijn directeurs, zijn bedienden, zijn vertegenwoordigers en zijn leveranciers, alsook alle mogelijke derde partners voor elke vorm van verlies, alle uitgaven, alle schadegevallen en alle mogelijke kosten, hierbij inbegrepen de honoraria van de advocaat, ten gevolge van elke inbreuk van uw kant op de huidige gebruiksvoorwaarden.

11. Opschorting en beperkte toegang tot de diensten

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de diensten die op deze site worden gepubliceerd, en voor uw handelingen en uw besluiten. U dient de regels van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden te respecteren door te handelen in overeenstemming met de voorgestelde diensten en de wetgeving en regelgevingen die hiervoor gelden.

WIKIPOWER® heeft de toestemming alle nodige maatregelen te treffen om welk onrechtmatig of frauduleus gebruik van zijn diensten dan ook op te sporen of tegen te gaan.

Ingeval u een inbreuk pleegt op welke bepaling dan ook van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden, behoudt WIKIPOWER® zich het recht om, zonder verwittiging vooraf of schadevergoeding, en volgens de ernst van het vermeende verzuim:

 • U op de hoogte te stellen van dit verzuim en u te vragen dit te verhelpen,
 • Uw toegang tot alle of een deel van de diensten op te schorten,
 • Uw toegang tot de diensten te weigeren en dit zonder afbreuk te doen aan de andere maatregelen van het gemene recht waarop WIKIPOWER® aanspraak kan maken, alsook alle schadevergoedingen waar WIKIPOWER® recht op heeft.

12. Toegang tot de site

De verbinding met de diensten via de site impliceert dat u de intrinsieke kenmerken en de beperkingen van het internet erkent en accepteert, met name wat betreft technische prestaties, de reactietijd bij zoekopdrachten, opvragen en versturen van informatie en alles wat afhankelijk kan zijn van de risico’s op een onderbreking, en meer algemeen, de risico’s die eigen zijn aan elke verbinding en verzending via het internet of via de netwerken voor mobiele telefonie; een ontbrekende beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventueel onrechtmatig gebruik en het risico op besmetting met eventuele informaticavirussen die op de netwerken voor internet en mobiele telefonie circuleren.

Bijgevolg en tenzij vastgesteld is dat WIKIPOWER® niet de redelijke en afdoende beveiligingsmaatregelen heeft voorzien om de gepubliceerde diensten via een internetnetwerk aan te bieden, kan WIKIPOWER niet aansprakelijk gesteld worden voor (deze lijst is niet beperkend) :

 • Verzenden en/of ontvangen van alle gegevens en/of informatie via het internet of netwerken voor mobiele telefonie;
 • Slecht functionerende netwerken voor internet of mobiele telefonie waardoor een goed verloop en/of functionering van de dienst wordt verhinderd;
 • Verstoring van ontvangstapparatuur of communicatielijnen;
 • Verlies van gegevens;
 • Werking van software;
 • Gevolgen van informaticavirussen of -besmettingen, onregelmatigheden en technische storingen;
 • Storingen aan de computer of de gsm van een gebruiker;
 • >Alle technische storingen van de hardware of software waardoor de computer en/of de gsm van een gebruiker is beschadigd.

Er wordt van u verwacht dat u alle nodige maatregelen treft om uw eigen gegevens op uw computer, tablet en/of gsm te beveiligen tegen aanvallen of beschadiging.

De site is in principe toegankelijk 7 dagen op 7 en 24 uur op 24, behalve voor een al of niet geplande onderbreking voor onderhoud of in geval van overmacht. WIKIPOWER® kan overigens de toegang tot zijn diensten beperken indien de veiligheid en het onderhoud van zijn integriteit dergelijke maatregelen noodzakelijk maken.

WIKIPOWER® is enkel gebonden aan een middelenverplichting in de continuïteit van de diensten.


13. Garantie en aansprakelijkheid

Tenzij anders bepaald en in de maximaal toegestane mate die de wet voorziet, zal de site en het geheel van zijn inhoud, met name de documenten en informatie die erop staan of die ermee verband houden, en ook de voorgestelde diensten, geleverd worden « in ongewijzigde staat » en « volgens beschikbaarheid », zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, van welke aard ook.

WIKIPOWER® biedt geen enkele garantie dat deze site en zijn diensten zullen kunnen tegemoetkomen aan uw wensen of verwachtingen, of dat de toegang tot deze site en al zijn informatie, elke publicatie of daarmee verband houdende dienst zonder onderbreking, beveiligd, foutloos of recent is, of dat de resultaten van dit gebruik correct of betrouwbaar zijn.

In het bijzonder wat betreft het gebruik van de prijzenvergelijker, zijn de resultaten uitsluitend informatief en indicatief. WIKIPOWER® kan zijn gebruikers niet garanderen dat de gegevens die via de prijzenvergelijker worden verstrekt correct of pertinent zijn, omdat ze voortvloeien uit een automatische redenering gebaseerd op gegevens die verzameld worden op de sites van energieleveranciers en variabele gegevens zoals de fluctuerende energieprijzen op de markt. De berekende cijfers en prijzen zijn derhalve slechts een ruwe indicatie van het bedrag dat de gebruiker eventueel zou kunnen besparen op zijn energiefactuur. De gegevens over het energieverbruik en de kosten van de diensten van de derde dienstverleners worden aangereikt als richtlijn en zijn onderhevig aan schommelingen. Enkel de informatie op de site van de handelaar of op uw contract bij de aankoop of intekening op de dienst is betrouwbaar.

Meer algemeen wijst WIKIPOWER® elke verantwoordelijkheid af voor het onjuiste of onvolledige karakter van de resultaten van de prijzenvergelijker, van de adviezen of de schriftelijke of mondelinge raadgevingen die aan de gebruiker worden gecommuniceerd.

Hoe dan ook kan WIKIPOWER® niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval van ontevredenheid of directe of indirecte schade ten gevolge van de aankoop van producten of diensten, of aankoopbeslissingen naar aanleiding van informatie die is verstrekt via de prijzenvergelijker, via de bekendmaking van een groepsaankoop of via de site. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat het gebruik van de informatie die via de site is verkregen enkel en geheel op eigen verantwoordelijkheid en onder eigen controle en toezicht gebeurt.

Het behoort niet tot de taken van WIKIPOWER® om de producten en diensten die op de site worden bekendgemaakt te verkopen, door te verkopen of goed te keuren. WIKIPOWER® is geen commercieel vertegenwoordiger van de dienstverleners of energieleveranciers. Elke vraag, klacht of vraag van de gebruiker zal bijgevolg rechtstreeks aan de handelaar/producent/dienstverlener van de producten of diensten van de betroffen groepsaankoop moeten worden gericht.

WIKIPOWER® garandeert dat de informatie over de producten en diensten waarnaar op de site wordt verwezen of die op de site worden voorgesteld, enkel weergeeft wat de voorgestelde aanbieding van de energieleverancier(s) inhoudt en wat door de leverancier(s) aan WIKIPOWER is gecommuniceerd. Het is echter aan de gebruiker om de eigen algemene voorwaarden van de verkoper te raadplegen, aangezien de verkoop plaatsvindt tussen deze verkoper en de gebruiker. .

Bijgevolg erkent de gebruiker dat WIKIPOWER® geenszins verantwoordelijk kan worden gehouden voor de informatie die verstrekt wordt via de prijzenvergelijker, en meer algemeen via de site of ten gevolge van het intekenen op een aanbieding voor diensten of producten bij een dienstverlener of energieleverancier. Ook draagt WIKIPOWER® geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade of verlies geleden door de gebruiker, noch voor immateriële schade zoals het derven van winst, het verlies van gebruik, verlies of verandering van gegevens of kosten die veroorzaakt zijn door de aankoop van de producten of diensten ter vervanging, ten gevolge van het gebruik of de werking van de site binnen het wettelijk toegestane kader, zelfs indien WIKIPOWER® op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van die vormen van schade.

Hoe dan ook, indien de verantwoordelijkheid van WIKIPOWER® moest worden weerhouden, om welke reden dan ook en voor welke vorm van schade dan ook, hetzij direct of indirect; wat ook de juridische grond is die is ingeroepen, hetzij contractueel, onrechtmatig of anders, dan nog zal deze aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat, indien van toepassing, gedekt wordt door de verzekering die WIKIPOWER® uit professionele verantwoordelijkheid heeft afgesloten. Indien er om welke reden – en voor zover er – geen terugbetaling plaatsvindt in het kader van de genoemde verzekeringspolis, zal de aansprakelijkheid van WIKIPOWER® beperkt blijven tot een maximaal bedrag van €500,00.


14. Accounts, paswoorden en beveiliging

Bepaalde aangeboden diensten en functionaliteiten op of via de site kunnen de aanmaak van een account vereisen (hierbij inbegrepen de configuratie van een WIKIPOWER® gebruikersnaam en een paswoord). U draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de gegevens van uw account te bewaken, met name uw paswoord en alle verrichtingen die met uw account plaatsvinden. U verbindt zich ertoe om WIKIPOWER® onmiddellijk te waarschuwen bij onrechtmatig gebruik van uw account of van uw paswoord of bij elke inbreuk op de beveiliging. U kan echter aansprakelijk worden gesteld voor elke schade geleden door WIKIPOWER® of elke andere gebruiker of bezoeker van de site ten gevolge van het gebruik van uw WIKIPOWER®-gebruikersnaam, uw wachtwoord of uw account door een andere persoon dan uzelf.

Het is niet toegelaten een WIKIPOWER®-gebruikersnaam, wachtwoord of account van een andere persoon te gebruiken op welk moment dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming en instemming van de houder van deze WIKIPOWER®-gebruikersnaam, dit paswoord of deze account. WIKIPOWER® kan geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor schade indien u verzuimt aan deze verplichtingen.

WIKIPOWER® heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om de persoonlijke gegevens die u opgeeft te beveiligen tegen onrechtmatige toegang en gebruik. U kunt ons privacybeleid HIER raadplegen. U erkent en aanvaardt echter dat het verzenden van informatie via het internet nooit helemaal vertrouwelijk of volkomen veilig kan zijn. U erkent dat elke boodschap of informatie die u via onze site verzendt gelezen en onderschept kan worden door anderen, ondanks een speciale melding dat een gegeven overdracht gecodeerd is.

15. Betalingsmodaliteiten (B2B)

De betaling van alle bedragen aan WIKIPOWER® door de professionele klant verloopt op vertraagde wijze binnen de 15 kalenderdagen vanaf de facturatiedatum. De verschuldigde bedragen worden, tenzij anders vermeld, via elektronische transmissie overgeschreven op de bankrekening van WIKIPOWER®, en de professionele klant wordt verondersteld zijn betalingsplicht te hebben uitgevoerd op het ogenblik dat de bedragen ontvangen zijn door de bank van WIKIPOWER® in onmiddellijk beschikbare fondsen.

Ingeval de betaling ontbreekt van een factuur waarvan de geldigheidsdatum is bereikt, zal de volledige betaling van alle facturen die verzonden zijn door WIKIPOWER® aan de klant onmiddellijk worden geëist. WIKIPOWER® behoudt zich ook het recht voor om al zijn lopende activiteiten en diensten op te schorten en de relatie te verbreken. WIKIPOWER® kan op elk moment eisen dat de prijs betaald wordt alvorens zijn dienstverlening uit te oefenen of voort te zetten.

Zodra de betalingstermijn is overschreden, wordt een achterstandsrente van vijftien procent (15%) per jaar en van dag tot dag berekend, automatisch en zonder in gebrekestelling verhaald op de klant.

Elke onbetaalde factuur op het einde van haar geldigheidstermijn wordt bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling met een forfaitaire schadevergoeding van tien procent (10%) van het onbetaalde bedrag vermeerderd bij wijze van schadevergoeding, hetzij voor een minimumbedrag van € 25 (EUR 25,-), zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen die WIKIPOWER® rechtmatig zou kunnen opeisen. Overigens zal de klant eraan gehouden zijn de kosten voor advocaten en deurwaarder en alle andere uitgaven die noodzakelijk zijn om de verschuldigde bedragen terug te vorderen (kosten voor de post, administratie, incassobureau, etc.). Elke aanmaning die via de post verzonden wordt naar een klant die niet zijn volledige factuur heeft betaald, kan voor € 15 per zending gefactureerd worden.

Elke klacht in verband met gefactureerde bedragen moet schriftelijk aan WIKIPOWER® worden gericht binnen de acht (8) kalenderdagen volgend op de factuurdatum, zo niet zal de factuur als onherroepelijk en volkomen aanvaard worden beschouwd.

De klant aanvaardt hierbij facturen in digitale vorm te ontvangen.

16. Hyperlinks

16.1 Het tot stand brengen van links naar de pagina’s van de site:

Links naar de homepage of een van de internetpagina’s van de site WIKIPOWER® kunnen enkel tot stand worden gebracht mits de voorafgaande geschreven goedkeuring van WIKIPOWER® en indien de naam « WIKIPOWER® », of elk equivalent daarvan duidelijk wordt vermeld in de links of dichtbij de link.

De toestemming tot het tot stand brengen van links zoals beschreven in deze paragraaf dient te worden aangevraagd op het volgende adres: business@wikipower.be. De aanvraag gebeurt verplicht met vermelding van de URL of het adres van de pagina van de derde site waarop de link zal worden gepubliceerd.

De toestemming tot het tot stand brengen van links zoals beschreven in deze paragraaf dient te worden aangevraagd op het volgende adres: business@wikipower.be. De aanvraag gebeurt verplicht met vermelding van de URL of het adres van de pagina van de derde site waarop de link zal worden gepubliceerd.

16.2. RFI (Remote File Inclusion) en het gebruik van frames

Elk gebruik of reproductie, zij het gedeeltelijk, van een van de elementen van de site op een derde site door middel van methodes genaamd RFI, frames, inlining of welke andere methode dan ook, is formeel verboden.

16.3. Links waarnaar op de site wordt verwezen

Het is mogelijk dat de site links bevat naar internetsites of -pagina’s van derden. Deze sites worden u enkel aangereikt in het belang van uw gemak of ter informatie. WIKIPOWER® biedt geen enkele garantie hierop en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks van derden of voor de inhoud van deze sites.

De toegang tot deze internetsites gebeurt derhalve op uw eigen risico en gevaar en u erkent dat deze internetsites onderworpen kunnen zijn aan andere gebruiksvoorwaarden en regels betreffende de privacy dan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de huidige site.


17. Overmacht

WIKIPOWER® is niet verantwoordelijk voor het niet uitvoeren of de opschorting of vertraging van zijn contractuele verplichtingen indien dit te wijten is aan een geval van overmacht buiten zijn wil om en waarvan niet redelijkerwijs kon worden verwacht dat WIKIPOWER® dit in overweging zou nemen op het moment dat het contract werd afgesloten, of dat WIKIPOWER® dit zou voorzien of vermijden, zelfs indien deze gebeurtenis de uitvoering van de verplichtingen zo niet onmogelijk dan toch substantieel moeilijker of omslachtiger maakt.

In de geest van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden kunnen de volgende gebeurtenissen als gevallen van overmacht worden beschouwd door hoven en rechtbanken, waardoor de diensten die WIKIPOWER® aan de gebruiker aanbiedt hetzij gehinderd, beperkt of verstoord worden: brand, ontploffing, natuurrampen, schommeling van de breedband, schuldig verzuim van de toegangsleverancier, technische storing bij de verzending, instorting van installaties, illegaal of frauduleus gebruik van paswoorden, codes en referenties die door de gebruiker zijn ingevoerd, hacking, een gebrekkige beveiliging door de host of ontwikkelaars van de site, overstroming, elektriciteitspanne, oorlog, embargo, een wet, dwangbevel, vraag of eis van een regering, een vordering, staking, boycot of andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van WIKIPOWER® vallen.

18. Afstand

De gebruiker kan geen afstand doen van zijn rechten of plichten krachtens de huidige voorwaarden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van WIKIPOWER®.

19. Niet-verzaking

Het feit dat WIKIPOWER® de strikte toepassing van deze voorschriften, verbintenissen of voorwaarden van de huidige gebruiksvoorwaarden niet eist van de gebruiker dient niet te worden geïnterpreteerd alsof WIKIPOWER® verzaakt of afziet van zijn rechten. WIKIPOWER® kan op elk ogenblik de strikte en volledige toepassing van (een deel van) de genoemde voorschriften, verbintenissen en voorwaarden van deze algemene gebruiksvoorwaarden eisen van de gebruiker.

20. Nietigheid

De clausules van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden worden altijd beschouwd als zijnde conform het toepasselijk recht. Ingeval de nietigheid of ongeldigheid van een clausule uit de huidige algemene gebruiksvoorwaarden uitgesproken of vastgesteld wordt, dan zal deze nietigheid of ongeldigheid geenszins de geldigheid van andere clausules uit de huidige gebruiksvoorwaarden in het gedrang brengen. WIKIPOWER® verbindt zich er in dit geval toe de geannuleerde clausule te vervangen door een nieuwe clausule die hetzelfde oogmerk – en in de mate van het mogelijke – evenwaardige effecten heeft, teneinde het contractuele evenwicht te herstellen.

21. Talen

WIKIPOWER® stelt zijn diensten voor aan de gebruikers aan de hand van formulieren die in het Frans en in het Nederlands zijn opgesteld.

22. Archivering

De computergegevens die in de informaticasystemen van WIKIPOWER® onder redelijke beveiligingsvoorwaarden worden bewaard, kunnen gebruikt worden als bewijs van communicatie tussen de gebruiker en WIKIPOWER®.

WIKIPOWER® bewaart de schriftelijke neerslag van elke overeenkomst tussen WIKIPOWER® en een gebruiker digitaal, zonder dat deze documenten ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij aan de door de gebruiker geselecteerde energieleveranciers of dienstverleners

23. Bijkomende informatie

Voor alle vragen in verband met de huidige algemene gebruiksvoorwaarden of de diensten die op een algemene manier worden gepubliceerd op deze site, kan de gebruiker WIKIPOWER® contacteren op het volgende e-mailadres: info@wikipower.be

Of via de post op het volgende adres:

Wikipower B.V.B.A.,

Hoofdzetel: Rue Natalis 2 – 4020 Luik (België)

24. Toepasselijk recht – Geschillen

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld en geïnterpreteerd conform het Belgische recht zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten.

Ingeval van betwisting of geschil tussen u en WIKIPOWER® voortvloeiend uit – of in verband met – uw gebruik van de site, dienen de partijen te proberen om dit geschil snel en te goeder trouw op te lossen, en dit binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de melding aan een van de partijen. Indien de partijen niet in staat zijn dit geschil op te lossen binnen de bovengenoemde termijn, zijn enkel de Belgische hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik bevoegd elk geschil te horen in verband met de toepassing of de interpretatie van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden.

U erkent dat, ongeacht elke wettelijke bepaling die dit tegenspreekt, elke klacht of handeling tegen WIKIPOWER® moet plaatsvinden binnen een termijn van ten laatste een jaar na het ontstaansfeit.

25. Wijziging

WIKIPOWER® behoudt zich het recht voor om de huidige algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen of te corrigeren op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging.

WIKIPOWER® zal de gebruiker van deze wijziging op de hoogte stellen door de datum van de laatste wijziging en de meest recente versie die verkrijgbaar is te vermelden op de site.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !